Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank oppjusterer anslagene for pris- og kostnadsveksten

Norges Bank oppjusterer anslagene for pris- og kostnadsveksten i årene fremover. Konsumprisveksten anslås til 3 prosent i år og 2½ prosent neste år. For 2002 anslås prisveksten å holde seg rundt 2½ prosent. I forhold til forrige rapport er prisanslagene oppjustert med ¼ prosentpoeng i år, ½ prosentpoeng neste år og ¼ prosentpoeng i 2002. Oppjusteringen skyldes i hovedsak høyere vekst i lønnskostnadene og en svakere kronekurs, men noe sterkere prisimpulser fra utlandet bidrar også.

Samlet anslås veksten i lønnskostnadene til opp mot 5 prosent i år og 4½ prosent neste år. Utvidet ferie vil isolert sett bidra til et strammere arbeidsmarked enn tidligere anslått. Økningen i lønnskostnadene vil imidlertid også etter hvert føre til redusert lønnsevne og lavere vekst i sysselsettingen i næringslivet. Det vil isolert sett bidra til lavere lønnsvekst senere. Samlet anslås lønnsveksten i 2002 til 4¼ prosent, som er noe lavere enn i forrige rapport.

Vekstanslagene for våre handelspartnere er nok en gang oppjustert. Verdensøkonomien har kommet seg overraskende fort opp av den bølgedalen den var nede i etter Asiakrisen og uroen i finansmarkedene høsten 1998. Utsiktene i euroområdet og Sverige er vesentlig bedret. Oppgangen i oljeprisen har bidratt til økt prisstigning.

Norsk økonomi er gjennomgående preget av høyt aktivitetsnivå og press i store deler av arbeidsmarkedet. Det er robust vekst i privat og offentlig forbruk. Samtidig er sysselsettingen høy, og det er lite ledige ressurser å sette inn. Økte lønnskostnader og reduksjonen i det effektive arbeidstilbudet som følge av utvidet ferie, vil bidra til å dempe produksjonsveksten noe i 2001 og 2002. Noe høyere rentenivå enn tidligere forutsatt og fallet i oljeinvesteringene vil kunne dempe veksten i etterspørselen. Samlet sett anslås nå produksjonen i Fastlands-Norge å vokse litt mindre enn økningen i produksjonskapasiteten. Veksten i BNP for Fastlands-Norge anslås til 1¾ prosent i år og 1½ prosent både i 2001 og 2002. Anslagene for 2001 og 2002 er nedjustert fra forrige inflasjonsrapport. Ledigheten ser ut til å kunne stabilisere seg rundt dagens nivå.

Risikoen for et markert tilbakeslag de neste to årene er liten. Risikoen for sterkere pris- og kostnadsvekst har økt.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. juni 2000 11:00