Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 9,1 prosent (110,8 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mars, mot 8,6 prosent (103,9 milliarder kroner) fram til utgangen av februar. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet gikk opp fra 9,8 prosent ved utgangen av januar til 10,1 prosent ved utgangen av februar.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 7,6 prosent (55,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mars. Fram til utgangen av februar var tolvmånedersveksten 7,8 prosent (57,1 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 1,9 prosent ved utgangen av februar, mot 8,3 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,7 prosent 4. mai. Effektiv tremånedersrente var 6,8 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,0 prosent. Fra 30. mars til 4. mai steg steg de tre rentesatsene med henholdsvis 0,5, 0,4 og 0,2 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,2 prosentpoeng 4. mai, det samme som 30. mars.

Kronekursen målt mot euro var 0,4 prosent svakere 4. mai enn den var 30. mars. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,06 og 8,21 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 2,0 prosent svakere 4. mai enn 30. mars.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 202,1 milliarder kroner ved utgangen av mars, sammenlignet med 212,7 milliarder kroner ved utgangen av februar. Overføring av valuta til Statens Petroleumsfond bidro til en nedgang i reservene på 30 milliarder kroner, mens valutakjøp fra SDØE, kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens Petroleumsfond, diverse resultatposter samt endring i diverse gjenkjøpsavtaler bidro til å øke reservene med nesten 20 milliarder kroner.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 4,1 milliarder kroner i perioden 20. mars - 19. april. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens Petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 13,1 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 6,6 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. mai 2000 10:40