Norges Bank

Pressemelding

Forslag om endringer i Norges Banks avdelingsnett

Norges Bank har ansvar for at det finnes tilstrekkelige mengder norske sedler og mynt tilgjengelig. Norges Banks distriktsavdelinger har en viktig funksjon i dette arbeidet. Oppgavene ved Norges Banks distriktsavdelinger har endret seg vesentlig de siste 10-20 årene. Betydelige oppgaver i bank- og kredittpolitikken og distriktspolitikken samt banktjenester for lokal statsforvaltning og for bankene har falt bort. Dette har de senere årene delvis blitt kompensert ved økt næringsvirksomhet på kontantområdet. Denne virksomheten stiller krav til økonomisk lønnsomhet og kostnadsriktige priser.

Norges Bank har søkt å øke inntektssiden ved distriktsavdelingene.

Et partssammensatt utvalg i Norges Bank har blitt bedt om å foreslå kostnadsreduserende tiltak som kan bringe kontanthåndteringen ved Norges Banks distriktsavdelinger i økonomisk balanse.

Utvalget har onsdag 29. mars presentert sin innstilling. Innstillingen inneholder foruten omfattende forslag til kostnadsreduksjoner også forslag om å avvikle Norges Banks avdelinger i Bodø, Fredrikstad, Hammerfest, Vardø og Ålesund samt Norges Banks kassekontor i Haugesund.

Et mindretall i utvalget, bestående av de ansattes representanter, foreslår at avdelingene i Bodø, Fredrikstad og Ålesund opprettholdes.

Utvalget er samstemt i å tilrå at avdelingene i Bergen, Kristiansand, Larvik, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim opprettholdes.

Utvalget foreslår samtidig at Norges Banks avdeling i Tromsø, i et samarbeid med lokale banker, sørger for en tilfredsstillende servicegrad på forsyningen av kontanter i Nordland og Finnmark. I disse fylkene kan det bl.a. være aktuelt fortsatt å benytte Norges Banks eksisterende hvelv og sikrede områder.

Kompetanse til å opprette eller avvikle distriktsavdelinger ligger til representantskapet i Norges Bank etter forslag fra hovedstyret.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. mars 2000 14:00