Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 1999

Norges Bank har overført 10,7 milliarder kroner til Staten fra bankens overføringsfond. Denne overføringen er basert på et gjennomsnitt for bankens avsetning til overføringsfondet for de tre foregående år.

Renter betalt til statskassen var 1,8 milliarder kroner i 1999, mot 4,3 milliarder kroner i 1998.

For 1999 viser Norges Banks årsresultat et underskudd på 3,1 milliarder kroner mot et overskudd i 1998 på 23,5 milliarder kroner.

Regnskapsresultatet må vurderes ut fra Norges Banks oppgaver. En hovedoppgave er utstedelse av sedler og mynt. Dette innebærer at banken alltid vil ha en gjeld som ikke er rentebærende. Motposten vil være at banken har rentebærende fordringer på andre aktører. Seddelmonopolet vil således medføre at et regnskap for en sentralbank, før man tar hensyn til justeringer som følge av endringer i valutakurser og verdipapirpriser, normalt vil vise overskudd (seigniorage). Norges Banks regnskap har videre det spesielle ved seg at resultatet i stor grad er bestemt ut fra den pengepolitikken som har vært gjennomført i regnskapsåret, og ikke ut fra mål om å oppnå et overskudd av en viss størrelse.

I løpet av 1999 har styrkingen av norske kroner mot euro og stigende obligasjonsrenter i de markeder Norges Bank har investert i, medført kurstap på valuta og verdipapirer med 9,0 milliarder kroner mot tilsvarende gevinster i 1998 med 24,2 milliarder kroner. Av kurstapet i 1999 skyldes 3,3 milliarder kroner overgang til verdsettelse av verdipapirene til markedsverdi.

Ved utgangen av 1999 utgjorde de internasjonale reserver 167,2 milliarder kroner målt etter markedsverdier som er 20,4 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 1998. De internasjonale reserver består av valutareserver, gull og fordringer på Det internasjonale valutafondet (IMF).

Valutareservene økte med 22,7 milliarder kroner fra utgangen av 1998 til utgangen av 1999 og utgjorde ved årets utgang 153,4 milliarder kroner. Økningen har sammenheng med at det mot slutten av året er gjort valutakjøp for likviditetstilførsel til publikum ved tusenårsskiftet og valutakjøp for å forberede større overføringer til Petroleumsfondet i 2000.

Internasjonale reserver, plasseringer for Statens petroleumsfond og andre fordringer på utlandet hadde en samlet markedsverdi på 427,5 milliarder kroner ved utgangen av 1999 mot 330,8 milliarder kroner i 1998.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. februar 2000 16:30