Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank venter at prisstigningen gradvis avtar

I inflasjonsrapporten for fjerde kvartal anslår Norges Bank veksten i konsumprisene til 3 prosent neste år og 2½ prosent i 2002. For 2003-2004 anslås gjennomsnittlig prisvekst til 2¼ prosent. Prisanslagene er betinget av at renten utvikler seg i tråd med markedets forventninger, reflektert ved terminrentene 14. desember.

Den nedgangen i terminrentene markedet venter er såpass markert at den påvirker anslagene for prisveksten og det økonomiske forløpet. Med en rente om lag på dagens nivå ville anslaget for prisstigningen ligge i underkant av 2 prosent fra og med utgangen av 2002. I anslagene for 2002 ses det bort fra den isolerte og midlertidige virkningen av at momsen på matvarer halveres fra 1. juli neste år.

Arbeidsmarkedet er stramt. Veksten i lønnskostnadene anslås til 5 prosent både i år og neste år og 4½ prosent i 2002. Som et gjennomsnitt for perioden 2003-2004 anslås lønnsveksten til 4¼ prosent.

Det ligger an til en mer avdempet veksttakt i økonomien i første halvår neste år. Deretter anslås veksten å øke noe igjen fra og med andre halvår 2001. BNP for Fastlands-Norge anslås å vokse med 1¼ prosent neste år, 1¾ prosent i 2002 og 2 prosent i gjennomsnitt for perioden 2003-2004. Anslagene innebærer at husholdningene de nærmeste to årene sparer en større andel av inntektene enn i år. Økte offentlige kjøp av varer og tjenester bidrar på den annen side til å holde den samlede etterspørselen oppe. Det ventes dessuten bare et moderat fall i oljeinvesteringene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. desember 2000 11:00