Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 11,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, mot 12,1 prosent fram til utgangen av september. Pengemengden (ny definisjon) økte med 8,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 12,7 prosent.

Norges Banks kredittindikator økte med 11,6 prosent (148,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, mot 12,1 prosent (153,4 milliarder kroner) fram til utgangen av september. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i kredittindikatoren gikk opp fra 13,7 prosent ved utgangen av august til 13,8 prosent ved utgangen av september.

Pengemengdestatistikken er fra denne måneden lagt om. For informasjon om nye begreper og definisjoner vises til Norges Banks internettsider (http://www.norges-bank.no). Beregnet ut fra nye definisjoner økte pengemengden (M2) med 8,5 prosent (56,1 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 12,7 prosent (82,0 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 7,4 prosent ved utgangen av september, mot 10,1 prosent ved utgangen av august.

Bankenes utlåns- og innskuddsrenter gikk opp i tredje kvartal i år. Utlånsrentene økte med 0,70 prosentpoeng til 8,55 prosent, mens innskuddsrentene steg med 0,83 prosentpoeng til 5,45 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentemarginen falt dermed med 0,13 prosentpoeng til 3,10 prosent. Livsforsikringsselskapenes utlånsrenter gikk opp med 0,62 prosentpoeng i tredje kvartal og var 7,40 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter steg med 0,44 prosentpoeng i perioden til 7,09 prosent. Rentene på utlån fra de statlige låneinstituttene var de samme i tredje kvartal som ved utgangen av andre kvartal, 5,18 prosent.

Den 29. november var effektiv rente for en måneds løpetid i eurokronemarkedet 7,8 prosent, effektiv tremånedersrente var 7,8 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,5 prosent. Fra 30. oktober til 29. november var enmånedsrenten og tremånedersrenten uendret, mens tolvmånedersrenten falt med 0,3 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,3 prosentpoeng den 29. november, det samme som 30. oktober.

Kronekursen målt mot euro var 8,03 kroner per euro 29. november, 1,3 prosent svakere enn den var 30. oktober. Kursen varierte i denne perioden mellom 7,87 og 8,04 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,3 prosent sterkere 29. november enn 30. oktober.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 227,8 milliarder kroner ved utgangen av oktober, en reduksjon fra 230,3 milliarder kroner ved utgangen av september. Overføringer til Statens petroleumsfond (-20,0 milliarder) og endring i gjenkjøpsavtaler (-0,7 milliarder kroner) trakk reservene ned. Valutainngangen bestod av kjøp fra SDØE (11,0 milliarder kroner) og kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens petroleumsfond (6,2 milliarder kroner). I tillegg bidro diverse resultatposter med 1,0 milliard kroner til økte reserver i perioden.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 6,6 milliarder kroner i perioden fra og med 23. oktober til og med 17. november. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 9,9 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 1,2 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 2000 11:00