Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 12,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 11,7 prosent fram til utgangen av august. Pengemengden økte med 10,8 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 8,3 prosent.

Norges Banks kredittindikator økte med 12,2 prosent (154,0 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 11,7 prosent (146,3 milliarder kroner) fram til utgangen av august. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i kredittindikatoren gikk opp fra 12,6 prosent ved utgangen av juli til 13,8 prosent ved utgangen av august.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 10,8 prosent (81,4 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 8,3 prosent (63,2 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 12,7 prosent ved utgangen av august, mot 12,8 prosent ved utgangen av måneden før.

Den 30. oktober var effektiv rente for en måneds løpetid i eurokronemarkedet 7,8 prosent, det samme som effektiv tremånedersrente og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid. Fra 29. september til 30. oktober steg de tre rentesatsene med henholdsvis 0,2, 0,1 og 0,1 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,3 prosentpoeng 30. oktober, det samme som 29. september.

Kronekursen målt mot euro var 7,93 kroner per euro 30. oktober, 1,2 prosent sterkere enn den var 29. september. Kursen varierte i denne perioden mellom 7,93 og 8,07 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,3 prosent sterkere 30. oktober enn 29. september.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 230,3 milliarder kroner ved utgangen av september, en økning fra 224,3 milliarder kroner ved utgangen ved av august. Økningen i reservene skrev seg fra endring i gjenkjøpsavtaler (20,3 milliarder kroner), valutakjøp fra SDØE (7,0 milliarder kroner) og kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens petroleumsfond (4,2 milliarder kroner). Overføringer til Statens petroleumsfond reduserte reservene med 25,1 milliarder kroner fra august til september, mens diverse resultatposter reduserte reservene med 0,4 milliarder kroner i samme tidsrom.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 5,4 milliarder kroner i perioden fra og med 25. september til og med 20. oktober. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 7,8 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 14,4 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. oktober 2000 11:00