Norges Bank

Pressemelding

Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 11,2 prosent (139,5 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, mot 10,5 prosent (131,3 milliarder kroner) fram til utgangen av juni. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet ble redusert fra 11,9 prosent ved utgangen av mai til 11,8 prosent ved utgangen av juni.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektors beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 7,4 prosent (57,0 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 8,1 prosent (61,0 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 12,3 prosent ved utgangen av juni, mot 11,5 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes utlåns- og innskuddsrenter gikk opp i andre kvartal 2000. Utlånsrentene økte med 0,30 prosentpoeng til 7,85 prosent, mens innskuddsrentene steg med 0,19 prosentpoeng til 4,62 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentemarginen økte dermed med 0,11 prosentpoeng til 3,23 prosent. Livsforsikringsselskapenes utlånsrenter gikk opp med 0,19 prosentpoeng i andre kvartal og var 6,78 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter steg med 0,15 prosentpoeng i perioden til 6,65 prosent. Rentene på utlån fra de statlige låneinstituttene økte med 0,05 prosentpoeng og var 5,18 prosent ved utgangen av andre kvartal.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,3 prosent 30. august. Effektiv tremånedersrente var 7,5 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 7,6 prosent. Fra 28. juli til 30. august steg både enmåneds- og tremånedersrenten med 0,3 prosentpoeng, mens tolv-måneders-renten var uendret. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,2 prosentpoeng 30. august, det samme som 28. juli.

Kronekursen målt mot euro var 8,07 kroner per euro 30. august, 1,3 prosent sterkere enn den var 28. juli. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,04 og 8,20 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,4 prosent sterkere 30. august enn 28. juli.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 210,0 milliarder kroner ved utgangen av juli, sammenlignet med 191,1 milliarder kroner ved utgangen av juni. Økningen skrev seg fra valutakjøp fra SDØE (8,9 milliarder kroner), kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens petroleumsfond (3,9 milliarder kroner), endring i gjenkjøpsavtaler og diverse resultatposter.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 3,8 milliarder kroner i perioden fra og med 24. juli til og med 18. august. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 13,5 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 8,6 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. august 2000 11:00