Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 13/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 8,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, det samme som fram til utgangen av oktober. Målt i kroner var tolvmånedersveksten 95,4 milliarder kroner de siste tolv månedene fram til utgangen av november.

Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet gikk opp fra 8,3 prosent ved utgangen av september til 8,9 prosent ved utgangen av oktober. Størrelsen "veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet" erstatter fra nå av "den under-liggende veksttakten" ved omtalen av utviklingen over de tre siste månedene i kredittindikatoren og pengemengden. Det er redegjort nærmere for denne endringen i Norges Banks hefter med disse statistikkene som blir offentliggjort i dag, og på Norges Banks internettsider.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 8,6 prosent (60,0 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av november. Fram til utgangen av oktober var tolvmånedersveksten 9,9 prosent (70,1 milliarder kroner). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet i pengemengden var 2,2 prosent ved utgangen av oktober, mot 7,7 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,1 prosent 29. desember. Effektiv tremånedersrente var også 6,1 prosent, mens tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,2 prosent. Fra 29. november til 29. desember falt enmånedsrenten med 0,3 prosentpoeng, tremånedersrenten var uendret, mens tolvmånedersrenten gikk opp med 0,2 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,3 prosentpoeng 29. desember, sammenlignet med 2,4 prosentpoeng 29. november.

Kronekursen målt mot euro var 0,5 prosent sterkere 29. desember enn den var 29. november. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,04 og 8,14 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,3 prosent sterkere 29. desember enn 29. november.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 152,4 milliarder kroner ved utgangen av november, sammenliknet med 144,6 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Økningen skrev seg hovedsakelig fra valutakjøp fra SDØE (4,7 milliarder kroner) og omvurderinger som følge av endrede valutakurser (2,0 milliarder kroner).

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 2,4 milliarder kroner i perioden fra og med 22. november til og med 17. desember. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens Petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 30,1 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 38,6 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. desember 1999 00:00