Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks rapport om finansiell stabilitet

Stabiliteten i det norske finansielle systemet synes å være tilfredsstillende, og den samlede risiko som bankene står overfor på kort sikt vurderes som begrenset. I rapporten fokuserer Norges Bank spesielt på utviklingstrekkene i foretakssektoren, som på noe lenger sikt ventes å gi økte utlånstap.

Usikkerheten i de internasjonale finansmarkedene er redusert selv om det amerikanske aksjemarkedet fortsatt representerer et usikkerhetsmoment.

Kredittveksten har gjennomgående avtatt det siste året, og faren for oppbygging av ubalanser som følge av sterk kredittvekst har dermed avtatt noe. Veksten i innenlandsk kreditt har imidlertid økt noe de to siste månedene, men med det realøkonomiske bildet Norges Bank ser for seg er det grunn til å vente en avtakende trend i kredittveksten fremover.

Husholdningene har generelt sett en solid finansiell stilling. Indikatorer for så vel rentebelastning som gjeldsbelastning tyder på at flertallet av husholdningene fortsatt har god evne til å betjene sin gjeld.

Analyse av situasjonen i foretakssektoren viser at foretakenes evne til å betjene gjeld er svekket. Kraftig gjeldsvekst i foretakene de senere årene og presset lønnsomhet i flere næringer har økt den finansielle utsattheten. Regnskapstall for 1998 viser at det var en markert økning i gjeld knyttet til foretak med svak inntjening og svak eller negativ egenkapital. Dette skyldes i første rekke at den finansielle stillingen til eksisterende lånekunder er svekket. Ut fra hensynet til finansiell stabilitet er det spesielt grunn til å merke seg utviklingen innenfor næringene eiendomsdrift, sjøfart og rørtransport og bygg og anlegg.

Resultatene i forretnings- og sparebankene viser hittil i år en klar bedring sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i kredittrisikoen knyttet til utlån til foretakene har foreløpig ikke gitt noen markert økning i omfanget av misligholdte lån eller bokførte tap. Også balansestrukturen har utviklet seg noe gunstigere enn tidligere. Dette har bidratt til å begrense den finansielle utsattheten i bankene. Soliditeten i banksystemet er etter Norges Banks oppfatning tilfredsstillende. Resultatforbedringen i år skyldes imidlertid i noen grad forhold som ikke kan ventes å bidra i like stor grad i årene fremover. Skal bankene på litt lenger sikt kunne opprettholde soliditeten, må det trolig iverksettes tiltak i enkelte institusjoner.

I rapporten redegjøres det også for år 2000-forberedelsene i finansiell sektor. Norges Bank venter ikke at årtusenskiftet vil resultere i alvorlige forstyrrelser i det finansielle systemet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. desember 1999 00:00