Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 12/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 8,0 prosent (93,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, mot 7,8 prosent (91,7 milliarder kroner) fram til utgangen av september.

Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum har i norske kroner og utenlandsk valuta. Den underliggende veksten var 8,3 prosent ved utgangen av oktober, mot 8,5 prosent ved utgangen av måneden før.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 9,9 prosent (70,2 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 7,2 prosent (50,5 milliarder kroner). Den under-liggende veksten i pengemengden var 7,7 prosent ved utgangen av oktober, mot 11,9 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes utlåns- og innskuddsrenter gikk ned også i tredje kvartal 1999. Utlånsrentene falt med 0,47 prosentpoeng til 7,81 prosent, mens rentene på bankinnskudd falt med 0,38 prosentpoeng til 4,48 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentemarginen falt dermed med 0,09 prosentpoeng til 3,33 prosent. Livsforsikringsselskapenes utlånsrenter gikk ned med 0,35 prosentpoeng i tredje kvartal og var 6,69 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,19 prosentpoeng i perioden til 6,84 prosent. Rentene på utlån fra de statlige låneinstituttene ble redusert med 0,60 prosentpoeng og var 5,58 prosent ved utgangen av tredje kvartal.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,4 prosent 29. november. Effektiv tremånedersrente var 6,1 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid 6,0 prosent. Fra 29. oktober til 29. november økte enmånedsrenten med 0,3 prosentpoeng, mens tre - og tolvmåneders-rentene falt med henholdsvis 0,5 og 0,2 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,4 prosentpoeng 29. november, sammenlignet med 2,8 prosentpoeng 29. oktober.

Kronekursen målt mot euro var 1,7 prosent sterkere 29. november enn den var 29. oktober. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,11 og 8,26 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,5 prosent sterkere 29. november enn 29. oktober.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 144,6 milliarder kroner ved utgangen av oktober, sammenliknet med 138,2 milliarder kroner ved utgangen av september. Økningen skrev seg hovedsakelig fra kjøp av valuta som senere skal overføres til Statens Petroleumsfond (1,8 milliarder kroner) og valutakjøp fra SDØE (4,3 milliarder kroner).

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 2,2 milliarder kroner i perioden fra og med 25. oktober til og med 19. november. Kjøpene kan utelukkende knyttes til oppbyggingen av Statens Petroleumsfond. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 22,5 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 14,1 milliarder kroner.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 1999 00:00