Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 11/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 7,9 prosent (92,9 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av september, mot 6,9 prosent (80,6 milliarder kroner) fram til utgangen av august.

En vesentlig del av den høyere veksten skyldes økte bankutlån. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger har i norske kroner og utenlandsk valuta. Den underliggende veksten var 8,7 prosent ved utgangen av september, mot 8,9 prosent ved utgangen av måneden før.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 7,2 prosent (50,5 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 8,8 prosent (61,9 milliarder kroner). Den under-liggende veksten i pengemengden var 11,9 prosent ved utgangen av september, mot 15,0 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,1 prosent 29. oktober. Effektiv tremånedersrente var 6,6 prosent og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,2 prosent. Fra 29. september til 29. oktober steg en- og tolvmånedersrentene med 0,1 prosentpoeng, mens tremånedersrenten steg med 0,2 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 2,8 prosentpoeng 29.oktober, sammenlignet med 3,0 prosentpoeng 29. september.

Kronekursen målt mot euro var 0,5 prosent svakere 29. oktober enn den var 29. september. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,23 og 8,37 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,8 prosent svakere 29. oktober enn 29. september.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 2,2 milliarder kroner i perioden fra og med 20. september til og med 22. oktober. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 8,7 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 8,3 milliarder kroner.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 138,2 milliarder kroner ved utgangen av september, sammenliknet med 144,8 milliarder kroner ved utgangen av august.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. november 1999 00:00