Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank tilrår at det gis tillatelse til fusjon mellom Den norske Bank og Postbanken

Norges Bank tilrår i en høringsuttalelse til Finansdepartementet at det gis tillatelse til fusjon mellom Den norske Bank ASA og Postbanken AS.

Utgangspunktet for Norges Banks uttalelse er hensynet til stabile og effektive finansmarkeder. I vurderingen av søknaden legges det derfor vekt på konkurransemessige konsekvenser, hensynet til soliditet og at konsernstrukturen er oversiktlig.

Med enkelte unntak utfyller de to konsernene hverandre med hensyn til kundegrupper og produktområder. Etter Norges Banks vurdering vil ikke en fusjon innebære endringer i konsentrasjonen som er til betydelig skade for konkurransen i de enkelte delmarkedene.

Det nye konsernet vil oppfylle kapitaldekningskravet med en viss margin og vil få en bedre balansestruktur enn hva de to bankene har i dag. Norges Bank kan derfor ikke se at soliditetsmessige forhold tilsier avslag på søknaden. Sentralbanken har i hovedsak ikke merknader til organiseringen av det nye konsernet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. september 1999 00:00