Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank venter høyere internasjonal vekst

Norges Bank anslår i sin siste internasjonale oversikt BNP-veksten hos Norges handelspartnere til 2 ¼ prosent i år og 2 ½ prosent neste år. Vekstanslagene er oppjustert med ¼ prosentpoeng begge årene. Det skyldes blant annet at veksten i Sverige og Storbritannia blir sterkere enn Norges Bank antok for et halvt år siden.

Vekstutsiktene for de kriserammede asiatiske landene er bedret, og de finansielle krisene i Russland og Brasil har ikke fått de spredningseffektene mange fryktet. Utviklingen først halvår i USA tilsier at veksten inneværende år blir relativt høy, og veksten i Japan ser også ut til å bli sterkere enn tidligere antatt. En viktig usikkerhetsfaktor for det globale vekstbildet er den videre utviklingen i amerikansk økonomi. Her knytter usikkerheten seg både til aksjekursene og veksttakten fremover.

Konsumprisveksten hos våre handelspartnere er anslått til 1 ¼ prosent i år og 1 ½ prosent neste år. Oppgangen i oljeprisene og økningen i en del råvarepriser gir økte internasjonale prisimpulser. På den annen side bidrar faktorer som forventninger om lav prisstigning, sterk internasjonal konkurranse, deregulering av tjenestemarkeder og lav kostnadsvekst til å holde konsumprisveksten nede hos våre handelspartnere. Norges Bank opprettholder derfor konsumprisanslagene for handelspartnerne fra forrige Internasjonale oversikt.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. september 1999 00:00