Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 7/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 7,4 prosent (85,5 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mai, mot 7,0 prosent (80,0 milliarder kroner) fram til utgangen av april. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger har i norske kroner og utenlandsk valuta. Den underliggende veksten var 6,3 prosent ved utgangen av mai, mot 6,9 prosent ved utgangen av måneden før.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 3,7 prosent (26,1 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av mai. Fram til utgangen av april var tolvmånedersveksten 5,7 prosent (39,1 milliarder kroner). Den under-liggende veksten i pengemengden var 5,6 prosent ved utgangen av mai, mot 6,8 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 6,7 prosent 29. juni. Effektiv tremånedersrente var også 6,7 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,1 prosent. Fra 31. mai til 29. juni falt en- og tremånedersrentene med henholdsvis 0,5 og 0,1 prosentpoeng. Renten for tolv måneders løpetid steg med 0,1 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tre-måneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 3,7 prosentpoeng 29. juni, sammenliknet med 3,9 prosentpoeng 31. mai.

Kronekursen målt mot euro var 1,5 prosent sterkere 29. juni enn den var 31. mai. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,09 og 8,24 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 0,8 prosent sterkere 29. juni enn 31. mai.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 0,6 milliarder kroner i perioden fra og med 25. mai til og med 18. juni. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta fra utlendinger for 4,7 milliarder kroner og solgte valuta til innlendinger for 3,5 milliarder kroner.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 155,2 milliarder kroner ved utgangen av mai, sammenliknet med 140,1 milliarder kroner ved utgangen av april.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. juni 1999 00:00