Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 6/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 7,0 prosent (80,0 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av april, mot 7,5 prosent (84,7 milliarder kroner) fram til utgangen av mars. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger har i norske kroner og utenlandsk valuta. Den underliggende veksten var 6,8 prosent ved utgangen av april, mot 7,1 prosent ved utgangen av måneden før.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bank- innskudd, sedler og mynt, økte med 5,7 prosent (39,2 milliarder kroner) de siste tolv månedene fram til utgangen av april. Fram til utgangen av mars var tolvmånedersveksten 5,5 prosent (37,9 milliarder kroner). Den under-liggende veksten i pengemengden var 5,5 prosent ved utgangen av april, mot 11,9 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes utlåns- og innskuddsrenter gikk ned i første kvartal 1999. Utlånsrentene falt med 0,87 prosentpoeng til 8,93 prosent, mens rentene på bankinnskudd falt med 0,77 prosentpoeng til 5,54 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentemarginen falt dermed med 0,10 prosentpoeng til 3,39 prosent. Livsforsikringsselskapenes utlånsrenter gikk ned med 0,84 prosentpoeng i første kvartal og var 7,49 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,55 prosentpoeng i perioden til 7,19 prosent. Rentene på utlån fra de statlige låneinstituttene økte med 1,02 prosentpoeng og var 5,76 prosent ved utgangen av første kvartal.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,2 prosent 31. mai. Effektiv tremånedersrente var 6,8 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 6,0 prosent. Fra 30. april til 31. mai falt rentesatsene for en og tre måneder med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentpoeng. Renten for tolv måneders løpetid steg med 0,2 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 3,9 prosentpoeng 31. mai, sammenliknet med 4,1 prosentpoeng 30. april.

Kronekursen målt mot euro var 0,1 prosent sterkere 31. mai enn den var 30. april. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,18 og 8,27 kroner per euro. Også industriens effektive kronekurs var 31. mai 0,1 prosent sterkere enn 30. april.

Norges Bank kjøpte valuta fra bankene for 0,6 milliarder kroner i perioden fra og med 19. april til og med 21. mai. Statistikken viser at bankene i samme periode solgte valuta til utlendinger for 23,4 milliarder kroner og kjøpte valuta fra innlendinger for 24,9 milliarder kroner.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 140,1 milliarder kroner ved utgangen av april, sammenliknet med 139,2 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mai 1999 00:00