Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 4/1999: Kreditt- og valutaforholdene

Norges Banks kredittindikator økte med 8,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar, det samme som ved utgangen av januar. Målt i kroner var tolvmånedersveksten 90,0 milliarder fram til utgangen av februar. Kredittindikatoren er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger har i norske kroner og utenlandsk valuta. Den underliggende veksten var 7,5 prosent ved utgangen av februar, mot 6,7 prosent ved utgangen av måneden før.

Pengemengden, som i første rekke omfatter pengeholdende sektorers beholdning av bankinnskudd, sedler og mynt, økte med 4,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av februar. Ved utgangen av januar var tolvmånedersveksten 5,5 prosent. Den under-liggende veksten i pengemengden var 11,7 prosent ved utgangen av februar, mot 8,9 prosent ved utgangen av måneden før.

I eurokronemarkedet var effektiv rente for en måneds løpetid 7,3 prosent 26. mars. Effektiv tremånedersrente var 6,9 prosent, og tilsvarende rente for tolv måneders løpetid var 5,8 prosent. Fra 26. februar til 26. mars falt de tre rentesatsene med henholdsvis 0,8, 0,7 og 0,4 prosentpoeng. Differansen mellom nominell tremåneders eurokronerente og tilsvarende rente for euro var 3,5 prosentpoeng 26. mars, sammenliknet med 4,1 prosentpoeng 26. februar.

Kronekursen målt mot euro var 3,8 prosent sterkere 26. mars enn den var 26. februar. Kursen varierte i denne perioden mellom 8,38 og 8,70 kroner per euro. Industriens effektive kronekurs var 3,0 prosent sterkere 26. mars enn 26. februar.

Norges Bank handlet ikke valuta i perioden fra og med 22. februar til og med 19. mars. Statistikken viser at bankene i samme periode kjøpte valuta for 0,4 milliarder kroner fra utlendinger og for 5,6 milliarder kroner fra innlendinger.

Norges Banks internasjonale reserver motsvarte verdien av 142,3 milliarder kroner ved utgangen av februar, sammenliknet med 138,1 milliarder ved utgangen av januar.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. april 1999 00:00