Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank anbefaler ja til Den Danske Banks søknad om erverv av Fokus Bank ASA

Norges Bank tilrår i sin høringsuttalelse til Kredittilsynet at Den Danske Bank Aktieselskab får tillatelse til erverv av Fokus Bank ASA og til dannelsen av et norsk finanskonsern hvor Fokus Bank inngår som datterbank. Ved vurderingen av søknaden har Norges Bank lagt vekt på hensynet til konkurranse og soliditet i det norske finansmarkedet.

Fokus Bank er i dag en mellomstor forretningsbank med regional tilknytning. Etter overtakelsen vil Fokus Bank få tilgang til Den Danske Banks produkter, systemer og internasjonale nettverk. Dette vil gjøre banken bedre i stand til å konkurrere med de landsdekkende norske bankene om de store bedriftskundene, samtidig som en videreføring av dagens satsing på små og mellomstore bedriftskunder og personkunder vil opprettholde konkurransen også i disse markedene. Etter Norges Banks vurdering vil Den Danske Banks overtakelse av Fokus Bank bidra til å opprettholde og trolig også styrke konkurransen i det norske finansmarkedet.

Oppkjøpet vil ikke endre Fokus Banks kapitalsituasjon. Det er Norges Banks oppfatning at Fokus Bank bør søke å opprettholde sin nåværende kapitaldekning. I søknaden begrunnes oppkjøpet blant annet med at Fokus Bank vil styrke sin konkurranseposisjon, og at dette i kombinasjon med mer kostnadseffektiv drift vil øke bankens inntjening. Norges Bank kan ikke se at soliditetsmessige forhold skulle tilsi avslag på søknaden.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. mars 1999 00:00