Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 1998

Norges Bank hadde et overskudd på 23 510 millioner kroner i 1998 mot 14 061 millioner kroner i 1997. Endringen i årsresultat har i første rekke sammenheng med kursgevinster på valuta med i alt 15 352 millioner kroner i 1998, mot tilsvarende inntekt i 1997 med 6 391 millioner kroner. Endringer i verdipapirkurser på utenlandske plasseringer har medført en merinntekt i 1998 med 2 081 millioner kroner. Renteinntekter av plasseringer i utlandet utgjør 10 834 millioner kroner som er 2 326 millioner kroner mindre enn i 1997.

Renter betalt til statskassen var 4 277 millioner kroner for 1998, mot 4 793 millioner kroner i 1997.

Det er i 1998 tilført 2 978 millioner kroner fra kursreguleringsfondet som følge av reduksjon i netto valutareserver. Til overføringsfondet er det avsatt 26 572 millioner kroner. Til staten vil det etter gjeldende retningslinjer bli overført 3 401 millioner kroner fra overføringsfondet. Norges Banks overføring til staten er basert på et gjennomsnitt for bankens avsetning til overføringsfondet for de tre foregående år.

Ved utgangen av 1998 utgjorde de internasjonale reservene 145 milliarder kroner målt etter markedsverdier, som ved årsskiftet var 3 milliarder kroner høyere enn den regnskapsmessige verdien. De internasjonale reservene består av valutareserver, gull og fordringer på Det internasjonale valutafondet (IMF).

Netto valutareserver gikk ned med 30,4 milliarder kroner fra utgangen av 1997 til utgangen av 1998 og utgjorde 130,7 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes i første rekke nedbetaling av statens utenlandsgjeld og overføringer til Statens petroleumsfond.

Norges Bank ivaretar den operative forvaltningen av Statens petroleumsfond på vegne av Finansdepartementet. Ved utgangen av året utgjorde Statens petroleumsfond 171,8 milliarder kroner målt etter markedsverdier, som var 4,1 milliarder høyere enn den regnskapsmessige verdien. Petroleumsfondets netto avkastning for 1998 utgjorde 21,5 milliarder kroner.

Internasjonale reserver, plasseringer for Statens petroleumsfond og andre fordringer på utlandet hadde samlet regnskapsmessig verdi 321,9 milliarder kroner ved utgangen av 1998 mot 296,5 milliarder kroner i 1997.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. februar 1999 00:00