Norges Bank

Pressemelding

Konsumprisveksten holder seg lav

Norges Bank anslår konsumprisveksten til 2½ prosent neste år og 2¼ prosent i 2000. For 1999 innebærer dette en nedjustering av anslaget i forrige inflasjonsrapport. Prisstigningen vil likevel være noe høyere enn blant handelspartnerne fram til og med 2000. Deretter anslås en konsumprisvekst som er noe lavere enn handelspartnernes prisvekst. Lønnsveksten fra 1998 til 1999 anslås til 6 prosent. En betydelig del av denne lønnsveksten består i lønnsoverheng fra 1998. Det anslås således lavere sentrale lønnstillegg i 1999 enn i de senere årene. I 2000 avtar lønnsveksten ytterligere til 4¼ prosent.

Anslagene er basert på at kronekursen er tilbake i utgangsleiet i løpet av 1. halvår neste år.

I en kommentar sier sentralbanksjef Kjell Storvik at den utvikling som er avtegnet i inflasjonsrapporten er godt i samsvar med at kronekursen etter hvert bringes tilbake til utgangsleiet. Partene i arbeidslivet kan gi et vesentlig bidrag til å redusere omstillingskostnadene i arbeidsmarkedet gjennom et moderat lønnsoppgjør neste år.

Inflasjonsrapporten inneholder denne gang også perspektiver for norsk økonomi fram mot 2002. Denne analysen viser at norsk økonomi har en sterk finansiell stilling, men at økonomien vil gå gjennom en tilpasning med redusert økonomisk vekst og lavere lønns- og prisvekst i årene som kommer. Veksten i BNP for Fastlands-Norge anslås å avta til ½ prosent neste år og det ventes et fall på ¼ prosent i 2000. Svekket lønnsomhet i næringslivet, lavere vekst internasjonalt og et fall i realinvesteringene bidrar til omslaget. Dette vil resultere i at pris- og kostnadsveksten avtar og overskuddet på driftsbalansen blir igjen like stort som budsjettoverskuddet. Anslagene peker i retning av at etterspørsels- og produksjonsveksten etter denne tilpasningen vil ta seg noe opp igjen fra og med 2001.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. desember 1998 00:00