Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank: Avgjørende at innstrammingen i budsjettet ikke svekkes

I sitt årlige budsjettbrev til Finansdepartementet uttaler Norges Bank at en finanspolitisk innstramming i den størrelse Regjeringen nå har foreslått, vil kunne bidra til å lette gjennomføringen av penge- og valutapolitikken.

- Norges Bank oppfatter en innstramming i den størrelsesorden som Regjeringen nå legger opp til, som forsvarlig og nødvendig. Det er avgjørende at Stortinget i sin behandling av budsjettet ikke bidrar til å svekke den samlede innstrammingsvirkning i forhold til det foreslåtte opplegget, heter det i brevet.

Banken peker på at et troverdig mål om stabil valutakurs mot europeiske valutaer over tid vil innebære at det norske rentenivået må tilpasses utviklingen i europeiske renter. Det følger av ansvarsdelingen i den økonomiske politikken at finanspolitikken må innrettes mot å skape rom for en nedgang i rentenivået ned mot europeiske renter, uten at det av dette oppstår varige ubalanser og press i økonomien, fremhever banken.

Det understrekes at det er en betydelig risiko for at en utilstrekkelig innstramming i finanspolitikken etter hvert vil bringe oss til en situasjon der inflasjonen i Norge kan bli vesentlig høyere enn i andre land, og høy pris- og lønnsvekst kan bli et dominerende problem i norsk økonomi.

Norges Bank legger i brevet til grunn regjeringens syn på ansvarsdelingen i den økonomiske politikken. I samsvar med valutakursforskriften retter banken sine virkemidler inn mot å stabilisere valutakursutviklingen med utgangspunkt i det kursleiet forskriften definerer. Det vises til at ansvaret for å stabilisere den økonomiske utviklingen tilligger finanspolitikken.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 21. oktober 1998 00:00