Norges Bank

Pressemelding

Dollar øker sin andel i det norske valutamarkedet

Månedsomsetningen i det norske valutamarkedet i april 1998 tilsvarte 169,1 milliarder amerikanske dollar, mot 129,7 mrd. dollar i samme måned i 1995. Handel i terminer inkludert swapper utgjorde 65,8 prosent av omsetningen. Amerikanske dollar var den klart mest handlede valutaen og inngikk i 41,5 prosent av all omsetning. Tyske mark hadde en tilbakegang i valutahandelen på om lag 2,9 prosentpoeng fra 1995 til 17,2 prosent av all omsetning.

Omsetningen av rentederivater har økt med om lag 12 prosent siden 1995. Det er fortsatt fremtidige renteavtaler (FRAer) som utgjør den største andelen av totalomsetningen for rentederivater med 94,3 prosent. Av omsetningen i FRAer ble 86,5 prosent foretatt i norske kroner.

Dette går fram av en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet som Norges Bank gjennomførte blant 19 banker i april i år. Samtidig med at Norges Bank foretok sin undersøkelse, ble tilsvarende undersøkelser gjennomført i 43 andre land. Undersøkelsen er utformet og ledet av Bank for International Settlements (BIS). Det ble gjennomført lignende undersøkelser i 1989, 1992 og 1995.

Det går fram at gjennomsnittlig dagsomsetning i valutakontrakter har økt med 17 prosent siden 1995 og 71 prosent siden 1992. Andelen av spot-transaksjoner (handel med oppgjør om to virkedager) ble redusert fra 45 prosent i 1995 til 33,6 prosent i 1998. Samtidig økte andelen av termintransaksjoner (handel med utsatt oppgjør og valutabytteavtaler) fra 54,4 prosent i 1995 til 65,8 prosent i 1998.

Bakgrunnsnotat

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. september 1998 00:00