Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank: Stram finanspolitikk vil lette gjennomføringen av pengepolitikken

Norges Bank anslår i sin siste inflasjonsrapport konsumprisveksten til i underkant av 2½ prosent i år. Ved en appresiering av kronekursen tilbake i utgangsleiet kan prisveksten neste år anslås til 2¾ prosent, som er en nedjustering fra forrige rapport. Skulle valutakursen bli liggende på dagens nivå, kan prisveksten i 1999 komme opp i 3¼ prosent.

I en kommentar sier sentralbanksjef Kjell Storvik at pengepolitikken er forankret i valutakursforskriften.

- Virkemidlene i pengepolitikken er innrettet med sikte på å bringe kronekursen tilbake til utgangsleiet slik dette er definert i forskriften. En innstramming i finanspolitikken vil bidra til å lette gjennomføringen av pengepolitikken, påpeker Storvik.

Inflasjonsrapporten presenterer Norges Banks anslag for norsk økonomi i 1998 og 1999. Veksten i norsk økonomi vil avdempes neste år etter flere år med konjunkturoppgang. BNP-veksten i Fastlands-Norge anslås til 3½ prosent i år og 1¼ prosent neste år.

Renteoppgangen og større usikkerhet om den økonomiske utviklingen bidrar til lavere vekst i privat konsum og et betydelig fall i investeringene i Fastlands-Norge neste år. Men kapasitetsutnyttelsen i økonomien vil fortsatt være meget høy, og presset i arbeidsmarkedet vedvarer det neste året. Lønnsveksten anslås fortsatt til 6 prosent i år. Avhengig av kronens utvikling, anslås lønnsveksten for 1999 til 6 - 6½ prosent, som er noe lavere enn i forrige rapport.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. september 1998 00:00