Norges Bank

Pressemelding

Sterk vekst i bruken av elektroniske betalingstjenester

Bruken av betalingskort fortsetter å øke kraftig, viser Norges Banks årsrapport om betalingsformidling. Antall transaksjoner i betalingsterminaler økte med 39 prosent fra 1996 til 1997, mens totalt beløp økte med 28 prosent. Økningen var større i de bankeide terminalene enn i oljeselskapenes terminaler. Bruken av kort i betalingsterminaler er mer enn tidoblet fra 1988, samtidig som antall sjekker er redusert med 82 prosent. Både antall betalingsterminaler og tallet på salgssteder med slike terminaler økte med om lag 20 prosent fra 1996 til 1997. Det er bankene som har stått for den største økningen i antall terminaler de siste årene.

Sentralbanksjef Kjell Storvik påpeker at de elektroniske betalingstjenestene øker sin markedsandel. -Det er positivt at de senere års endringer i prisstrukturen stimulerer til økt bruk av de mest kostnadseffektive tjenestene, sier sentralbanksjefen.

Antall elektronisk baserte girotransaksjoner økte med 18 prosent fra 1996 til 1997, mens antall blankettbaserte transaksjoner gikk ned med 6 prosent. Blant de elektroniske girotjenestene økte telefoniske overførsler mest relativt sett, men betalinger ved bruk av terminal og direkte debiteringer økte også betydelig. Antall giroer innsendt med brev økte med 3 prosent fra 1996 til 1997, mens totalt beløp overført på denne måten ble redusert med 3 prosent. Dersom denne trenden fortsetter, blir det flere elektroniske enn blankettbaserte girotransaksjoner i 1998. I 1997 ble det overført mer enn dobbelt så mange kroner ved bruk av elektronisk giro som ved bruk av blankettgiro.

Årsgjennomsnittet for verdien av sedler og mynt i omløp var på over 41 milliarder kroner i 1997, en økning på om lag fire prosent fra 1996. Dersom det er uendret bruksmønster for sedler og mynt, innebærer det en nedgang i markedsandelen for disse betalingsmidlene.

Den sterke veksten for de elektroniske betalingstjenestene har sammenheng med at prisene på disse tjenestene er betydelig lavere enn på blankettbaserte tjenester. Det var ingen store endringer i gjennomsnittsprisene verken på de blankettbaserte eller på de elektronisk baserte betalingstjenestene det siste året. Gjennomsnittsprisene på de fleste tjenestene økte marginalt, mens det for de øvrige tjenestene var små prisreduksjoner. Sett i forhold til tidlig på 1990-tallet har det likevel vært en kraftig økning i prisene på de fleste blankettbaserte tjenestene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. mai 1998 00:00