Norges Bank

Pressemelding

Videreføring av retningslinjene for pengepolitikken når euro introduseres

Finansministeren har i dag bekreftet at penge- og valutapolitikken fortsatt vil bli rettet inn mot stabilitet i kronens verdi overfor europeiske valutaer etter at euro innføres fra 1 januar 1999.

Sentralbanksjef Kjell Storvik sier i en kommentar at en slik videreføring av de pengepolitiske retningslinjene er i samsvar med Norges Banks råd til Finansdepartementet.

I et brev til Finansdepartementet av 24 april 1998 har Norges Bank drøftet utformingen av pengepolitikken i lys av etableringen av ØMU. Norges Bank legger i brevet til grunn at Norge også fremover skal ha stabil valutakurs som operativ retningslinje for penge- og valutapolitikken og at graden av fleksibilitet ikke skal endres.

Ut fra hensynet til kontinuitet og tillit til pengepolitikken tilrådde Norges Bank på denne bakgrunn at Regjeringen ikke foretar endringer i den eksisterende kursforskriften.

Videreføring av gjeldende retningslinjer kan skje uten at kronens internasjonale verdi endres, og kronens utgangsleie mot europeiske valutaer - slik dette er definert i valutakursforskriften - vil fortsatt gjelde. I gjennomføringen av pengepolitikken vil euro kunne inngå som en viktig europeisk valuta på samme måte som ECU i dag er en sentral styringsparameter.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. mai 1998 00:00