Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank anslår økende lønns- og prisvekst

Norges Bank opprettholder sine anslag for konsumprisveksten på 2¾ prosent i 1998 og 3 prosent i 1999. Dette innebærer en økning i konsumprisveksten. I fjor økte konsumprisene med 2,6 prosent.

Krisen i Asia har medført lavere prisvekst på internasjonale varer. På den annen side har kronen fortsatt å svekke seg gjennom årets første måneder. Dette vil motvirke effekten av lavere internasjonale priser på norske konsumpriser. Den underliggende prisstigningen, der anslagene korrigeres for avgiftsendringer og strømpriser, anslås til 2½ prosent i år og 3 prosent neste år.

Lønnsveksten anslås til 5¼ prosent i gjennomsnitt for 1998. Dette er ¼ prosentpoeng høyere enn anslått i forrige inflasjonsrapport. Lønnsveksten i Norge vil kunne ligge noe høyere enn hos våre handelspartnere de nærmeste årene.

Anslaget for overskuddet i driftsbalansen er kraftig nedjustert og anslås nå til 40 milliarder kroner. Dette er basert på en gjennomsnittlig oljepris i år på 105 kroner.

Ledigheten er nå på samme nivå som ved inngangen til 1985 og faller raskt. Ved utgangen av dette året kan den registrerte ledigheten komme ned mot 40 000 personer. Samtidig var det i februar 21000 ledige stillinger. Mens det i 1993 var 20 arbeidsledige per ledig plass, har dette forholdstallet i dag falt til 3.

Sentralbanksjef Kjell Storvik fremhever at utviklingen bekrefter det bildet banken tidligere har presentert:

  • Utviklingen i norsk økonomi er gledelig, men tempoet i endringene reiser samtidig spørsmål om hvor lenge den sterke veksten kan fortsette, og ikke minst hvor lenge det kan gå før vi får et konjunkturomslag, sier Storvik.
  • Det er fortsatt mulig å dempe konjunkturutslagene, men da kommer vi ikke utenom en tilstramming i den økonomiske politikken. Dette synet samsvarer godt med de ferske anbefalingene fra OECD og IMF, sier Storvik.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. mars 1998 00:00