Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 1/1998: Kreditt- og valutatilhøva

Noregs Banks kredittindikator auka med 9,7 prosent (95,6 milliardar kroner) dei siste tolv månadene fram til utgangen av november, mot 9,8 prosent (95,8 milliardar kroner) i tolv-månadersperioden oktober 1996 - oktober 1997. Ved årsskiftet 1996/1997 var tolvmånadersveksten 6,1 prosent (57,3 milliardar kroner). Kredittindikatoren måler kor stor innanlandsk bruttogjeld næringsliv, hushald og kommunar har i norske kroner og utanlandsk valuta. I løpet av dei elleve første månadene av 1997 gjekk indikatoren opp med i alt 93,8 milliardar kroner, mot 55,9 milliardar kroner i tilsvarande periode året før. Den underliggjande veksten fall frå 10,1 prosent ved utgangen av oktober til 9,9 prosent ved utgangen av november.

Den registrerte pengemengda, M2, som i første rekkje omfattar behaldninga publikum har av bankinnskot, setlar og mynt, auka med 6,3 prosent dei siste tolv månadene fram til utgangen av november. Ved utgangen av oktober var tolvmånadersveksten 5,7 prosent. Den underliggjande veksten i M2 var 11,7 prosent ved utgangen av november, mot 9,0 prosent ved utgangen av månaden før.

I eurokronemarknaden var den effektive einmånadsrenta 3,8 prosent og effektiv tremånadersrente 3,9 prosent 31. desember. Eurokronerenta for tolv månaders løpetid var 4,4 prosent. Frå 28. november til 31. desember fall eurokronerentene med 0,1 prosenteiningar for tre og tolv månaders løpetid. Einmånadsrenta auka med 0,1 prosenteiningar over same tidsrom. For tre månaders løpetid var differansen mellom nominell eurokronerente og teoretisk ECU-rente -0,8 prosenteiningar 31. desember, uendra frå 28. november.

I perioden frå 28. november til 31. desember svekka kronekursen seg med 0,2 prosent målt mot ECU. Kursen, målt mot indeksert ECU, varierte mellom 100,6 og 102,3. Målt ved den effektive kronekursen til industrien svekka verdien til den norske krona seg med 0,2 prosent.

Noregs Bank kjøpte valuta frå bankane for 4,7 milliardar kroner i perioden frå og med 24. november til og med 24. desember. Statistikken syner at bankane kjøpte valuta frå utlendingar for 2,3 milliardar kroner og frå innlendingar for 6,9 milliardar kroner.

Noregs Banks internasjonale reservar motsvara verdien av 226,8 milliardar kroner ved utgangen av november 1997, samanlikna med 220,2 milliardar kroner ved utgangen av oktober 1997.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. januar 1998 00:00