Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank forbereder aksjeforvaltning av Petroleumsfondet

Sentralbanksjefen har oppnevnt en prosjektgruppe med mandat å forberede forvaltningen av Statens petroleumsfond. Leder for prosjektet er Knut N. Kjær, som tidligere var konserndirektør i Storebrand. Prosjektet skal munne ut i en egen enhet innen Norges Bank som skal være operativ fra 1. januar 1998. Enheten for formuesforvaltning skal rapportere til sentralbanksjefen og operere adskilt fra Norges Banks valuta- og pengepolitiske funksjoner.

Stortinget sluttet seg den 20. juni til forslaget i Revidert nasjonalbudsjett om at deler av Statens Petroleumsfond skal plasseres i utenlandske aksjer. Vedtaket er i tråd med den anbefalingen Norges Bank ga i brev til Finansdepartementet i april.

Norges Bank forvalter Petroleumsfondet basert på retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Nye retningslinjer forventes i forbindelse med Nasjonalbudsjettet 1998, slik at investeringer i aksjer vil skje fra januar 1998. Norges Bank har i lengre tid arbeidet for å styrke kompetansen og bedre systemet for formuesforvaltning, og etableringen av prosjektet er en viktig del av dette arbeidet.

Norges Bank vil bruke eksterne forvaltere for investeringer i aksjer. Første runde med mandater for aksjeforvaltning vil bli utlyst tidlig i juli, med forbehold om hvordan de nye retningslinjene vil bli utformet. Henvendelsen vil bli rettet både mot norske og internasjonale forvaltere og legges åpent ut på Norges Banks sider på Internett (http://www.norges-bank.no). Norges Bank vil knytte til seg anerkjent internasjonal ekspertise for en grundig vurdering av de aktuelle forvaltere.

Norges Bank vil i nærmeste fremtid utlyse stillinger for personer med meget god kompetanse på kapitalforvaltning, særlig på områdene risikostyring, aksjeinvesteringer og oppfølging av eksterne aksjeforvaltere. Det arbeides også med å etablere en trainee-ordning.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 26. juni 1997 00:00