Norges Bank

Pressemelding

Sterkere press i økonomien, men lavere pris- og lønnsvekst enn ventet

Norges Bank anslår konsumprisveksten til 2½ prosent i år og 2 prosent i 1998. Anslagene for prisstigningen i 1997 er noe nedjustert fra forrige inflasjonsrapport, hovedsakelig som følge av lavere elektrisitetspriser enn ventet. Lønnsveksten anslås også noe lavere, til 4 prosent i år og 4¼ prosent neste år.

Den "underliggende" prisveksten, der det korrigeres for endringer i avgifter og elektrisitetspriser, ser fortsatt ut til å øke. Etter en vekst på 1½ prosent i 1996, anslås den underliggende konsumprisveksten til rundt 2 prosent i 1997 og 2¼ prosent i 1998.

Norges Banks anslag peker mot en fortsatt sterk vekst i etterspørselen rettet mot norske produsenter. Sysselsettingsveksten anslås til 2¼ prosent i år og 1½ prosent neste år. I så fall vil det være sysselsatt 200 000 flere i 1998 enn i 1993. Flere ulike indikatorer peker i retning av økende mangel på arbeidskraft og innsatsvarer i næringslivet og i offentlig sektor.

Sentralbanksjef Kjell Storvik sier i en kommentar at presset i økonomien nå ser ut til å øke. Til tross for at prisstigningen og lønnsveksten fortsatt er moderat, utgjør dette presset en risiko for prisstigningen i et litt lengre tidsperspektiv.

-Det er som vanlig usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i norsk økonomi. Usikkerheten går begge veier, men det er all grunn til å legge vekt på risikoen for tiltakende ubalanser og økende prisstigning, sier Storvik.

BNP-veksten for Fastlands-Norge anslås til 3¼ prosent i år og 3 prosent neste år, noe som innebærer en ytterligere økning i kapasitetsutnyttingen i næringslivet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. juni 1997 00:00