Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks regnskap for 1996

Norges Bank overfører til staten 4 236,5 millioner kroner fra sitt overføringsfond, fremgår det av Norges Banks regnskap for 1996. Norges Banks overføring til staten er basert på et gjennomsnitt for bankens avsetning til overføringsfondet for de tre foregående år. Bakgrunnen for dette er at en ønsker å utjevne svingningene i resultatet av Norges Banks virksomhet over årene.

Norges Banks overskudd for 1996 utgjør 4 445,0 millioner kroner før ekstraordinære poster, mot et overskudd på 5 615,3 millioner kroner i 1995.

Nedgangen i årsresultat skyldes i første rekke økte valutakurstap og reduserte kursgevinster på verdipapirer. Dette har sammenheng med høyere kursverdi for norske kroner overfor de valutaer som valutareservene er plassert i og den rentenedgang som har funnet sted i penge- og kapitalmarkedene gjennom 1996.

Renter betalt til statskassen var 3 356,6 millioner kroner. Av dette refererte 1 142,7 millioner seg til avkastning på den såkalte immuniseringsporteføljen. Dette er en andel av de samlede valutareserver som i størrelse og sammensetning motsvarer statens utenlandsgjeld. Renteinntekter av utlån til norske banker var 326,1 millioner kroner, mot 308,7 millioner kroner i 1995.

Ved utgangen av 1996 utgjorde netto valutareserver 164,5 milliarder kroner, målt etter markedsverdier. I løpet av 1996 er det overført 47,5 milliarder kroner til Statens petroleumsfond som også forvaltes av Norges Bank.

I løpet av 1996 har netto valutareservene økt med 29,9 milliarder kroner. Den viktigste årsak til økningen var kjøp av valuta for motverdien av 90,7 milliarder kroner som ledd i valutakursstyringen, mens nedbetaling av statens utenlandsgjeld og overføring til Statens petroleumsfond og Statens Petroleumsforsikringsfond samt tap som følge av valutakursutviklingen har redusert de samlede valutareserver.

Hele resultatet på 4,5 milliarder kroner avsettes til kursreguleringsfondet, og det foretas for 1996 ingen avsetning til overføringsfondet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 6. februar 1997 00:00