Norges Bank

Pressemelding

Pressebulletin nr. 1/1997: Kreditt- og valutatilhøva

Noregs Banks kredittindikator auka med 6,8 prosent dei siste tolv månadene fram til utgangen av november, mot 6,6 prosent i tolvmånadersperioden oktober 1995 - oktober 1996. Kredittindikatoren måler kor stor innanlandsk bruttogjeld i norske kroner næringsliv, hushald og kommunar har. Den underliggjande veksten i indikatoren var 9,5 prosent ved utgangen av november, mot 8,6 prosent (reviderte tal) ved utgangen av månaden før. Den underliggjande veksten er definert som veksten i gjennomsnittleg behaldning frå førre til siste tremånadersperiode omrekna til årleg rate.

Den registrerte pengemengda, M2, som i fyrste rekkje omfattar behaldninga publikum har av bankinnskot, setlar og mynt, auka med 3,7 prosent dei siste tolv månadene fram til utgangen av november. Ved utgangen av oktober var tolvmånadersveksten 4,2 prosent. Den underliggjande veksten i M2 var 4,7 prosent ved utgangen av november, mot -0,4 prosent (reviderte tal) ved utgangen av månaden før.

I eurokronemarknaden var den effektive einmånadsrenta og tremånadersrenta 4,0 prosent 31.desember, medan effektiv tolvmånadersrente var 4,2 prosent. Eurokronerentene med ein og tre månaders løpetid fall med 0,4 prosenteiningar frå 29. november til 31. desember, medan eurokronerenta med tolv månaders løpetid fall med 0,2 prosenteiningar. I interbankmarknaden fall den effektive einmånadsrenta og tremånadersrenta med 0,2 prosenteiningar til 4,2 prosent. Tremånaders nominell eurokronerente var 0,3 prosenteiningar lågare enn renta på teoretisk ECU 31. desember. Det var ingen differanse mellom desse rentene 29. november.

I perioden frå 29. november til 31. desember har kronekursen styrka seg med 0,4 prosent målt mot teoretisk ECU. På indeksert basis har kronekursen mot ECU variert mellom 100,84 og 101,56. Målt ved industrien sin effektive kronekurs har den norske krona i same periode styrka seg med 0,7 prosent. Frå 25. november til 30. desember har Noregs Bank kjøpt valuta for 17,0 milliardar kroner. Verdien av Noregs Bank sine internasjonale reservar motsvara 206,3 milliardar kroner ved utgangen av november, samanlikna med 196,2 milliardar kroner ved utgangen av oktober.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. januar 1997 00:00