Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank reduserer sine rentesatser overfor bankene

Norges Bank setter med virkning fra 6. november ned forretnings- og sparebankenes innskuddsrente i Norges Bank, foliorenten, med 0,5 prosentpoeng. Samtidig settes bankenes dagslånsrente ned like mye. Foliorenten og dagslånsrenten er etter dette henholdsvis 4,00 prosent og 6,00 prosent.

Sentralbanksjef Kjell Storvik uttaler at beslutningen må ses på bakgrunn av utviklingen i penge- og valutamarkedene. Det har i den senere tid vært et vedvarende press på kronekursen, og Norges Bank har kjøpt valuta for betydelige beløp for å dempe kursoppgangen. En reduksjon i Norges Banks rentesatser syntes nå hensiktsmessig for å redusere appresieringspresset. Hensyn tatt til den styrking av kronekursen som har funnet sted, vil rentereduksjonen likevel ikke innebærer at pengepolitikken samlet sett vil virke ekspansivt på norsk økonomi, sier sentralbanksjefen.

Sentralbanksjefen minner i den forbindelse om at i vårt system, med en pengepolitikk som i hovedsak er rettet mot valutakursstabilitet, er det finanspolitikken som bærer et hovedansvar for å stabilisere den økonomiske utviklingen. I lys av presstendensene i økonomien har Norges Bank i brev til Finansdepartementet av 14. oktober understreket behovet for en stram finanspolitikk i 1997, minst på linje med det budsjettfremlegget som nå ligger til behandling i Stortinget.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. november 1996 00:00