Norges Bank

Pressemelding

Utenlandske investeringer i Norge

Utlendingers beholdning av direkte investert kapital i Norge økte med 9,4 milliarder kroner i 1995 og kom totalt sett opp i 124,5 milliarder kroner. Tilsvarende økning i 1994 var på 12,7 milliarder kroner. Dette viser Norges Banks årlige undersøkelse so m kartlegger både beholdningen av og avkastning på utlendingers direkte investerte kapital i Norge.

Rundt 2/3 av økningen skyldes vekst i de norske selskapenes egenkapital, mens den resterende del kom i utlendingenes kortsiktige fordringer på de norske selskapene. Hovedsakelig var det bedrifter som også var med i undersøkelsen for 1994 som sto for veksten, mens netto virkning av nyetableringer/oppkjøp kontra avviklinger/hjemkjøp i mindre grad påvirket endringen.

Utlendingenes avkastning på den direkte investerte kapitalen er i undersøkelsen beregnet til 15,8 milliarder kroner i 1995. Dette var 1,2 milliarder kroner høyere enn avkastninger i 1994. Av dette ble 7,9 milliarder kroner utbetalt i utbytte til de utenlandske investorene, tilnærmet samme beløp som for regnskapsåret 1994. Litt under 60 prosent av utbetalt utbytte til utenlandske investorer i 1995 kom fra selskaper knyttet til oljeutvinning i Nordsjøen.

Utenlandsk investert kapital i selskaper med direkte tilknytning til oljeutvinning i Nordsjøen økte med 2,1 milliarder kroner og utgjorde nær 45 prosent av all direkte investert kapital i Norge ved utgangen av 1995.

Med sine betydelige investeringer i oljesektoren var USA det største investorland og sto for over en fjerdedel av den samlede utenlandske direkte investerte kapitalen i Norge ved utgangen av 1995. Foruten USA var det EU-land som dominerte med en samlet andel av investert kapital på 54 prosent. Tilsammen økte investert kapital fra EU-land og USA med 11,4 milliarder kroner fra 1994 til 1995. De nordiske EU-landene, Sverige, Danmark og Finland hadde ved utgangen av 1995 en beholdning av investert kapital i Norge på 29,4 milliarder kroner, med Sverige som det dominerende land. Nær 2/3 av økningen fra EU-land kom fra de nordiske EU-medlemmene. Dermed viste land utenfor EU og USA en nedgang på 2,0 milliarder kroner. Investorer utenfor disse områder er ofte selskaper som er en del av amerikanske eller EU-baserte konsern. Sees disse selskapene som en del av konsernet er det i liten grad foretatt investeringer i Norge fra selskaper som faktisk har utgangspunkt utenfor disse områdene.

Med direkte investering menes en investering der investor har til hensikt å etablere en varig økonomisk forbindelse med et selskap og øve effektiv innflytelse på virksomheten. Utenlandsk direkte investert kapital omfatter utenlandske investorers andel av den totale egenkapitalen i de norske selskapene, med tillegg av utenlandske investorers og konsernselskapers netto kortsiktige og langsiktige lånefordringer på disse selskapene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. oktober 1996 00:00