Norges Bank

Pressemelding

Sentralbanksjef Kjell Storvik: Nødvendig innstramming

- Jeg deler regjeringens syn om at det er en klar risiko for ytterligere press i økonomien og økende kostnadsvekst neste år. Den innstramming som foreslås er helt nødvendig, sier sentralbanksjef Kjell Storvik i en kommentar til nasjonalbudsjettet for 1997 .

- Norges Banks analyse i siste inflasjonsrapport viser økende lønns- og prisvekst ved et økonomisk opplegg som tilsvarer det som nå er lagt fram i nasjonalbudsjettet for 1997. Det betyr at det vil bli krevende å opprettholde en pris- og kostnadsutvikling på linje med våre handelspartnere. Partene i arbeidslivet stilles dermed overfor en krevende oppgave for å oppnå en stabil økonomisk utvikling.

Risikoen for økende kostnadspress og en ustabil økonomisk utvikling tilsier at det legges opp til en stram finanspolitikk, minst på linje med det regjeringen nå har foreslått. Det er derfor viktig å unngå en svekkelse gjennom den videre behandling av budsjettet.

Det er den samlede offentlige etterspørsel som er avgjørende for hvordan budsjettopplegget vil virke på norsk økonomi. Hvis vi skal unngå for sterkt press i økonomien og økende pris- og kostnadsvekst, må det vises moderasjon i offentlig sektor, sier Kjell Storvik.

Norges Bank vil komme tilbake med mer utførlige kommentarer i sitt budsjettbrev til Finansdepartementet om vel to uker.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. oktober 1996 00:00