Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank anslår økende lønns- og prisvekst

I inflasjonsrapporten for tredje kvartal anslår Norges Bank en prisstigning på i gjennomsnitt 1 1/4 prosent i 1996 og 2 1/2 prosent i 1997. På grunn av økningen i strømprisene den siste tiden kan konsumprisveksten ifølge Norges Bank komme opp i 3 prosent til vinteren, for deretter å avta noe. Også når økningen i strømprisene holdes utenfor, kommer prisveksten opp i 2 1/2 prosent mot slutten av 1997.

En viktig årsak til økningen i prisstigningen er utviklingen i lønningene. Norges Bank anslår at lønnsveksten kan stige fra 4 1/4 prosent i år til 5 prosent neste år.

Norsk økonomi er inne i sitt fjerde år med kraftig vekst, og Norges Bank anslår at kapasitetsutnyttingen vil øke gjennom 1996 og 1997. Sterk realinntektsvekst og nedgang i husholdningenes sparerate vil bidra til fortsatt vekst i konsumet. Eksporten av tradisjonelle varer ser ut til å bli høyere enn tidligere antatt. BNP for Fastlands-Norge anslås til 3 1/4 prosent i 1996 og 2 1/2 prosent i 1997.

Sentralbanken anslår en sysselsettingsvekst på 2 3/4 prosent i år og 1 1/2 prosent neste år. Ledigheten anslås til 4 1/4 prosent i 1996. Ledigheten kan komme godt under 4 prosent mot slutten av 1997.

I en kommentar til inflasjonsrapporten sier sentralbanksjef Kjell Storvik at tilstramming i finanspolitikken og en tilbakevending til Solidaritetsalternativet må til for å unngå økende pris- og kostnadsvekst.

- Vi er i en situasjon hvor norsk økonomi har en betydelig sterkere vekst enn våre handelspartnere i Europa. Dette gjør det mer krevende enn ellers å holde pris- og kostnadsveksten nede på handelspartnernes nivå. En ytterligere vekst i etterspørselen vil gjøre denne oppgaven enda vanskeligere, sier sentralbanksjefen

- Risikoen for ytterligere press i økonomien neste år understreker behovet for at det gjennomføres en stram finanspolitikk i 1997, minst på linje med den innstrammingen det opprinnelig ble lagt opp til i budsjettet for 1996, sier Storvik

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. september 1996 00:00