Norges Bank

Nyhet

Oppdatering av Norges Banks pengepolitiske strategi

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har oppdatert sin pengepolitiske strategi. Strategien beskriver hvordan komiteen tolker mandatet for pengepolitikken. I tillegg beskriver den hvordan komiteen vil innrette pengepolitikken i møte med ulike forstyrrelser som kan treffe økonomien.

Den oppdaterte strategien er i tråd med hvordan vi har utøvet pengepolitikken de siste årene og innebærer ingen ny retning for pengepolitikken. Utfordringene for pengepolitikken er imidlertid annerledes i dag enn da den først ble vedtatt i 2021. Da hadde vi bak oss en lang periode med lave renter internasjonalt og lav prisvekst. De siste årene har verdensøkonomien vært preget av høy inflasjon og en markert oppgang i rentene.

– I den oppdaterte strategien presiserer vi at vi tolker mandatet vårt slik at vi skal legge stor vekt på sysselsettingen – også i situasjoner der inflasjonen avviker mye fra målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Økningen i inflasjonen de siste årene skyldes flere forhold, blant annet økt prisvekst på importvarer og svakere kronekurs. I strategien tydeliggjør vi at hvorvidt vi skal reagere på endringer i prisveksten, ikke avhenger av om pengepolitikken kan påvirke kilden til endringene. Det avgjørende er om vi venter at endringer i enkeltpriser veltes over i andre priser og lønninger og fører til en bred endring i konsumprisveksten.

Klimaendringer og tiltak for å redusere klimagassutslipp vil i økende grad prege verdensøkonomien.  

– Selv om klimahensyn ikke er en del av mandatet for pengepolitikken, har klimaomstillingen stor betydning for den økonomiske utviklingen og dermed også for pengepolitikken, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.  

Publisert 3. mai 2024 10:00
Publisert 3. mai 2024 10:00