Norges Bank

Nyhet

Ny rapport fra utredningen av digitale sentralbankpenger

Prosjektet går nå over i en ny fase som skal gi et grunnlag for å beslutte om Norges Bank skal arbeide for innføring av digitale sentralbankpenger.

En arbeidsgruppe i Norges Bank har de siste to årene gjennomført en fjerde fase av det pågående utredningsprosjektet om digitale sentralbankpenger. Formålet med utredningen er å vurdere om innføring av slike penger er hensiktsmessig for at det også i fremtiden skal være sikkert, effektivt og attraktivt å betale med norske kroner.

– Vi har et godt betalingssystem i Norge i dag. Det tilsier at vi ikke bør forhaste oss. Samtidig har fallende kontantbruk, fremvekst av nye penge- og betalingssystemer og arbeid med digitale sentralbankpenger i andre land aktualisert en innføring av slike penger, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Norges Bank ønsker å være forberedt på å kunne innføre digitale sentralbankpenger dersom utviklingen i betalingssystemet går i en retning der viktige samfunnshensyn utfordres, fortsetter hun.

Fase fire har bestått av eksperimentell testing av tekniske løsninger, analyse av scenarioer for betalingssystemet, vurdering av konsekvenser for likviditetsstyringen og pengepolitikken, samt en gjennomgang av nødvendige lovendringer for eventuelt å kunne innføre slike penger.

Nå går prosjektet inn i en femte fase, som skal lede fram til en tilrådning til bankens ledelse om hvorvidt digitale sentralbankpenger bør innføres, og i så fall med hvilken utforming. Prosjektet skal analysere muligheter og konsekvenser av å innføre slike penger, samt teste løsninger det kan være aktuelt å innføre. I tillegg til å vurdere digitale sentralbankpenger som ville være allment tilgjengelige, vil prosjektet utrede nye former for oppgjør i sentralbankpenger som kan legge til rette for innovasjon i det finansielle systemet. Prosjektet vil fortsatt ha kontakt med interessenter i det norske betalingssystemet, andre sentralbanker og internasjonale organisasjoner.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 18. desember 2023 14:00
Publisert 18. desember 2023 14:00