Norges Bank

Nyhet, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer uendret på 2,5 prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 16. august 2023 å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent. Kravet bidrar til at bankene bevarer motstandskraft.  

Motsyklisk kapitalbuffer skal gjøre bankene mer solide og dempe risikoen for at bankene forsterker et tilbakeslag i økonomien. Ifølge regelverket skal kravet til motsyklisk kapitalbuffer i utgangspunktet være mellom null og 2,5 prosent. Norges Bank vil normalt fastsette bufferkravet i øvre del av dette intervallet. Ved et tilbakeslag som gir eller vil kunne gi klart redusert tilgang på kreditt, bør kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned. Norges Bank fastsetter kravet til motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal.

Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig virker renten innstrammende, og presset i økonomien er i ferd med å avta.

Mange husholdninger har høy gjeld, og eiendomsprisene har økt mye over mange år. Slike sårbarheter vil kunne forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi, se Finansiell stabilitet 2023 - 1. halvår.

Husholdningenes gjeldsvekst har avtatt gradvis de siste årene. Høy gjeld og økte renter gjør imidlertid at husholdningene må bruke en større andel av inntekten på renter enn på lenge. Lav arbeidsledighet og oppsparte midler gjør husholdningene bedre rustet i møte med økte utgifter. Det er usikkerhet om hvor mye husholdningene vil stramme inn på forbruket fremover som følge av høy prisvekst og økte renter. En kraftig innstramming i konsum kan gi økte tap på bankenes utlån. Det kan føre til at bankene strammer inn sin kredittpraksis og dermed forsterker et tilbakeslag.  

Boligprisene steg ved begynnelsen av året, etter å ha falt i fjor høst. Siden mai har boligprisene falt litt igjen, og antallet usolgte bruktboliger har økt. Den videre utviklingen i boligprisene er usikker. Store og brå fall i boligprisene kan gi økte tap på bankenes utlån. Fallhøyden i boligprisene dempes av at boligbyggingen er lav.

Salgsprisene på næringseiendom har falt det siste året, som følge av økt avkastningskrav. Mange næringseiendomsforetak har høy gjeld og er derfor sårbare for prisfall og økte finansieringskostnader. En del næringseiendomsforetak har mye obligasjonsgjeld som snart forfaller. Bankene har imidlertid begrenset eksponering mot foretak med svakest soliditet og store obligasjonsforfall. Et økonomisk tilbakeslag med kraftig fall i salgspriser og leieinntekter kan likevel gi betydelige tap i bankene.

Kredittverdige husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt. I Norges Banks utlånsundersøkelse for andre kvartal i år rapporterte bankene samlet sett om uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak. Bankene rapporterte om noe videre innstramming overfor næringseiendomsforetak. For inneværende kvartal venter bankene uendret kredittpraksis. I obligasjonsmarkedet for foretak er risikopåslagene fortsatt høyere enn normalt, særlig for næringseiendomsforetak.

Norske banker er solide, likvide og har god lønnsomhet. Økte rentemarginer har bidratt til høy lønnsomhet de siste kvartalene. Samtidig har utlånstapene vært lave. Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan utlånstapene bli så store at bankene får underskudd og må bruke av kapitalen de har bygd opp. Stresstester og sensitivitetsøvelser, blant annet i Finansiell stabilitet 2022, viser at bankene er robuste og at de kan møte tap og opprettholde utlån også ved et kraftig tilbakeslag i økonomien. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til at bankene bevarer motstandskraft.

Komiteen besluttet enstemmig å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent.

Ida Wolden Bache
Pål Longva
Øystein Børsum
Ingvild Almås
Jeanette Fjære-Lindkjenn

16. august 2023

Norges Bank fastsetter kravet til motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal. Kravet offentliggjøres sammen med rentebeslutningen i januar og august, og sammen med rapporten Finansiell stabilitet i mai og november. Den neste beslutningen om motsyklisk kapitalbuffer publiseres 8. november.  

Publisert 17. august 2023 10:00
Publisert 17. august 2023 10:00