Norges Bank

Nyhet, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 3. mai 2023 å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent. 

Motsyklisk kapitalbuffer skal bidra til å gjøre bankene mer solide og dempe risikoen for at bankene forsterker et tilbakeslag i økonomien. Ved et tilbakeslag som gir eller vil kunne gi klart redusert tilgang på kreditt, bør kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned. Vurderingen av kravet til motsyklisk kapitalbuffer er basert på rapporten Finansiell stabilitet 2023 – 1. halvår.

Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor. Samtidig fører økte levekostnader og stigende renter til strammere økonomi for mange husholdninger. Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen.  

Boligprisene og prisene på næringseiendom har økt mye de siste årene, og mange husholdninger har høy gjeld. Slike sårbarheter vil kunne forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi.

Eiendomsprisene avtok gjennom høsten i fjor, men har økt noe i vinter. Den videre utviklingen i eiendomsprisene er mer usikker enn vanlig. Mange næringseiendomsforetak har høy gjeld og er derfor sårbare for prisfall og økte finansieringskostnader. En del næringseiendomsforetak har mye obligasjonsgjeld som snart forfaller. Bankene har imidlertid begrenset eksponering mot slike foretak med svakest soliditet.  

Kredittverdige husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt. Bankene i Norges Banks utlånsundersøkelse rapporterte samlet sett om uendret kredittpraksis i første kvartal og venter ingen endring for inneværende kvartal. Veksten i husholdningenes gjeld har falt gradvis det siste året, mens kredittveksten til foretak har økt. I obligasjonsmarkedet er risikopåslagene fortsatt høyere enn normalt, etter at de steg markert i 2022.

Problemer i enkelte banker internasjonalt har ført til store bevegelser i finansmarkedene, men dette har ikke ført til finansieringsproblemer eller økte tap for norske banker. Dersom usikkerhet knyttet til finanssektoren tiltar og sprer seg, kan det bli dyrere for norske banker å låne i markedene. Norske banker er solide, likvide og har god lønnsomhet. Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan utlånstapene bli så store at bankene får underskudd og må bruke av kapitalen de har bygd opp. Stresstester og sensitivitetsøvelser, blant annet i Finansiell stabilitet 2022, viser at bankene er robuste og at de kan møte tap og opprettholde utlån også ved et kraftig tilbakeslag i økonomien. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til at bankene bevarer motstandskraft.

Komiteen besluttet enstemmig å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent.

Ida Wolden Bache
Pål Longva
Øystein Børsum
Ingvild Almås
Jeanette Fjære-Lindkjenn 

3. mai 2023

Norges Bank fastsetter kravet til motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal. Fra i år offentliggjøres kravet sammen med rentebeslutningen i januar og august, og sammen med rapporten Finansiell stabilitet i mai og november. Den neste beslutningen om motsyklisk kapitalbuffer publiseres 17. august.

Publisert 10. mai 2023 10:00
Publisert 10. mai 2023 10:00