Norges Bank

Nyhet, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Kravet til motsyklisk kapitalbuffer ble i fjor besluttet økt til 2,5 prosent med virkning fra 31. mars 2023. På møtet 18. januar vedtok Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet å opprettholde dette kravet.

Motsyklisk kapitalbuffer skal bidra til å gjøre bankene mer solide og dempe risikoen for at bankene forsterker et tilbakeslag i økonomien. Ved et tilbakeslag som gir eller vil kunne gi klart redusert tilgang på kreditt, bør kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned.

Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsmarkedet er stramt. Høy prisvekst og økte renter svekker husholdningenes kjøpekraft, og mange bedrifter venter fall i aktiviteten fremover. Utsiktene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt.

Eiendomspriser har økt mye de siste årene, og mange husholdninger har høy gjeld. Dette er sårbarheter som vil kunne forsterke et tilbakeslag i økonomien. Boligprisene falt gjennom høsten i fjor. Det har bidratt til å dempe kredittveksten til husholdningene. I markedet for næringseiendom har salgsprisene falt siden i fjor sommer som følge av økt avkastningskrav. Prisfallet dempes av økte leiepriser.  

Kredittverdige husholdninger og foretak synes å ha god tilgang på kreditt, selv om det er noen tegn til at bankene strammer inn på sin kredittpraksis. I obligasjonsmarkedet steg risikopåslagene på nye utstedelser til foretak markert i fjor, særlig for næringseiendomsforetak.

Norske banker oppfyller kapitalkravene og har god lønnsomhet. Analyser i Finansiell stabilitet 2022 viser at bankene er robuste og at de kan møte tap og opprettholde utlån ved et kraftig tilbakeslag i økonomien. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til dette.

Komiteen vedtok enstemmig å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent.

Ida Wolden Bache
Pål Longva
Øystein Børsum
Ingvild Almås
Jeanette Fjære-Lindkjenn

18. januar 2023

 

Norges Bank fastsetter kravet til motsyklisk kapitalbuffer hvert kvartal. Fra i år offentliggjøres kravet sammen med rentebeslutningen i januar og august, og sammen med rapporten Finansiell stabilitet i mai og november. Den neste beslutningen om motsyklisk kapitalbuffer publiseres 10. mai, sammen med rapporten Finansiell stabilitet 2023-1.

Publisert 19. januar 2023 10:00
Publisert 19. januar 2023 10:00