Norges Bank

Nyhet

Høring: Endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank

Norges Bank har i dag sendt endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank på høring. Retningslinjene skal legge til rette for at bankene har tilstrekkelig låneadgang og samtidig begrense Norges Banks risiko. Endringene vurderes å ha begrenset konsekvens for bankenes låneadgang.

Norges Bank varsler nå enkelte endringer i retningslinjene. Avkortingen økes for verdipapirer med lang løpetid og for verdipapirer i enkelte utenlandske valutaer. Videre innføres en maksimumsgrense per låntaker for samlet pantsettelse av obligasjoner med fortrinnsrett og covered bonds. Norges Bank åpner også for å akseptere kredittvurderinger fra kredittvurderingsbyrået Scope. I tillegg gjøres det noen mindre endringer og presiseringer i retningslinjene.

Norges Bank ber om merknader til endringene innen 17. mars 2022.

Høring: Endringer i retningslinjene for sikkerhet for lån i Norges Bank, Norges Banks brev til Finans Norge 3. februar 2022.  Likelydende brev er sendt Finanstilsynet og kopi er sendt til Finansdepartementet.

 

Publisert 3. februar 2022 12:30
Publisert 3. februar 2022 12:30