Norges Bank

Nyhet

Norges Bank vil forhandle med ECB om deltakelse i Eurosystemets TIPS-løsning

Norges Bank har utredet en utvidelse av rollen som oppgjørsbank for oppgjør av realtidsbetalinger. Vurderingen så langt er at deltakelse i Eurosystemets TIPS-løsning vil bidra til å sikre den beste utviklingen av norske realtidsbetalinger i årene som kommer.

Realtidsbetalinger er betalingstjenester som sikrer at mottaker får pengene direkte inn på konto sekunder etter at betalingen er initiert uavhengig av hvilken dag og tidspunkt på døgnet betalingen skjer. En velfungerende løsning for realtidsbetalinger er en viktig del av et effektivt betalingssystem. Deltakelse i TIPS innebærer at oppgjørene mellom bankene av realtidsbetalinger i norske kroner gjennomføres i TIPS-systemet på vegne av Norges Bank. TIPS-deltakelse vil sikre at infrastrukturen for oppgjør av norske realtidsbetalinger utvikles i samsvar med utviklingen i Europa for øvrig. Bruken av felles standarder vil trolig øke tilfanget av systemløsninger for kunderettede betalingstjenester i realtid til beste for kundene. Deltakelse i TIPS endrer ikke bankenes ansvar for å utvikle og tilby betalingstjenester for sine kunder.

Saken ble sendt på offentlig høring 4. juni 2021[1]. Banknæringen støttet i sine høringssvar at Norges Bank innleder forhandlinger med ECB om deltakelse i TIPS. En endelig beslutning om deltakelse vil først kunne tas etter gjennomførte forhandlinger om en deltakeravtale og vurdering av forhandlingsresultatet. I tillegg vil forhold som kostnader, beredskap og mulighet til å legge til rette for særskilte norske behov være viktige elementer i en eventuell beslutning om deltakelse i TIPS. 

Norges Bank vil holde tett kontakt med banknæringen under forhandlingsfasen, og vil invitere til egne undergrupper for utredning av særskilte spørsmål av relevans for bankene og andre interessenter. 

 

[1] Se høringsbrevet og svarbrevene fra banknæringen og andre interessenter

Publisert 3. november 2021 12:00
Publisert 3. november 2021 12:00