Norges Bank

Brev

Høring: Utredning om utvidelse av Norges Banks rolle som oppgjørsbank

Norges Bank skal fremme et effektivt og sikkert betalingssystem. Realtidsbetalinger er betalingstjenester som sikrer at mottaker får pengene direkte inn på konto sekunder etter at betalingen er initiert – uansett tidspunkt på døgnet og hver dag hele året. En velfungerende løsning for realtidsbetalinger er en viktig del av et effektivt betalingssystem.

For å sikre en utvikling av realtidsbetalinger i tråd med samfunnets behov, utreder Norges Bank en utvidelse av sentralbankens rolle som oppgjørsbank ved å etablere en egen infrastruktur for realtidsbetalinger. I en slik infrastruktur vil enkelttransaksjoner gjøres opp i sentralbankpenger kontinuerlig gjennom hele døgnet. To alternativer utredes: Anskaffelse av eget system og samarbeid med andre sentralbanker i Europa ved en tilknytning til Eurosystemets TIPS-løsning. Det foretrukne alternativet vil vurderes i forhold til en videreutvikling av dagens løsning for realtidsbetalinger. En tilknytning til TIPS ser nå ut til å være en mer aktuell løsning enn å anskaffe et eget system.

Flere forhold må avklares før en endelig beslutning. En eventuell beslutning om tilknytning til TIPS vil først kunne tas etter forhandlinger med ECB om en deltakeravtale og en vurdering av denne. I tillegg til en vurdering av hva som sikrer en ønsket utvikling, vil forhold som sikkerhet, beredskap, kostnader og teknisk drift, samt mulighet for tilrettelegging for eventuelle særskilte norske behov, være viktige elementer i en eventuell beslutning om tilknytning til TIPS. Før Norges Bank beslutter om det skal innledes slike forhandlinger, ønsker Norges Bank å innhente synspunkter fra banknæringen og andre interessenter.

Høringsfristen er 8. september 2021.  

Høringsuttalelser bes fortrinnsvis avgis per e-post til NBO-Real@norges-bank.no.

Høringen er offentlig og alle kan sende innspill. Ved åpne høringer er alle uttalelser offentlige etter offentlighetsloven.

Informasjonsmøte

Norges Bank vil avholde et digitalt informasjonsmøte om utredningen 
onsdag 23. juni 2021 kl. 10:00.

Publisert 4. juni 2021 10:00
Publisert 4. juni 2021 10:00