Norges Bank

Foredrag

Styringsrenten holdes i ro

Sentralbanksjef Ida Wolden Baches innledning på pressekonferanse om rentebeslutningen 20. juni 2024.

Last ned presentasjon

Figur: Styringsrenten holdes uendret på 4,5 prosent

Komitéen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

Norges Bank har fått i oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling.

Vi har satt opp renten mye de siste årene for å få bukt med den høye prisveksten. Økonomien har kjølt seg ned, og prisveksten har avtatt. Men vi har fortsatt en vei å gå. Prisveksten er høyere enn målet vårt, og sterk kostnadsvekst i bedriftene vil trolig bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Vi tror derfor det vil bli behov for å holde renten på dagens nivå en god stund, og noe lenger enn vi tidligere har sett for oss.

La meg si litt mer om bakgrunnen for rentebeslutningen og de vurderingene komiteen har gjort.

Plansje: Prisveksten ute har avtatt mye

Internasjonalt har prisveksten avtatt mye siden toppen i 2022, og i euroområdet og i Sverige er prisveksten nå under 3 prosent. Prisveksten på varer er lav, mens prisene på tjenester fortsatt stiger raskt i flere land. 

I Sverige og i euroområdet har sentralbankene nylig kuttet styringsrenten, mens det er forventet at sentralbankene i USA og Storbritannia vil sette ned rentene senere i år. Sammenlignet med i mars, som var sist gang vi la frem prognoser, venter markedsaktørene nå færre rentekutt fra sentralbankene i år. Også her hjemme har styringsrenteforventningene steget litt.

Renteforskjellen mellom Norge og utlandet har betydning for kronekursen. Vi styrer ikke etter et mål for kronekursen, men er opptatt av den fordi den påvirker utsiktene for norsk økonomi. De siste par årene har kronen svekket seg. En svakere krone gjør at varene vi importerer blir dyrere. Kronesvekkelsen vi har bak oss, bidrar fortsatt til å holde prisveksten oppe. Siden mars har kronekursen styrket seg litt.

Plansje: Lav vekst i norsk økonomi 

Norsk økonomi kjølte seg gradvis ned gjennom 2023, og veksten har holdt seg lav så langt i år. Men bedriftene i vårt regionale nettverk er litt mer optimistiske enn de var tidligere i år, og de venter at aktiviteten vil øke litt fremover. Det er fortsatt store forskjeller mellom næringene. I bedriftene som leverer varer og tjenester til petroleumsnæringen går det bra. I bygge- og anleggsnæringen er aktiviteten lav, og bedriftene venter at nedgangen vil fortsette fremover. Det selges få nye boliger, men i bruktboligmarkedet er det god aktivitet og prisene har steget mye så langt i år.

I løpet av de siste årene har arbeidsmarkedet blitt mindre stramt, og det er blitt lettere for bedriftene å få tak i arbeidskraften de trenger. Den registrerte arbeidsledigheten har økt noe, fra et svært lavt nivå. Samtidig har sysselsettingen fortsatt å stige, og en høy andel av befolkningen er i jobb.

Plansje: Lønnsveksten er høy 

Lønnsveksten har steget over flere år. Selv om tilleggene har vært høye, har de ikke vært store nok til å holde tritt med prisveksten. I år venter vi en lønnsvekst på 5,2 prosent, som er det samme som i fjor.

Plansje: Prisveksten har avtatt, men er fortsatt over målet 

Prisveksten har falt mye siden slutten av 2022. I mai var konsumprisene 3 prosent høyere enn for ett år siden. Ser vi bort fra energiprisene, som har falt, er prisveksten rundt 4 prosent.

Som i landene vi handler med, har prisveksten på varer falt mye, særlig på varene vi importerer fra utlandet. Prisveksten på tjenester holder seg oppe. Det skyldes blant annet at lønnskostnadene har steget mye de siste årene. Med beskjeden vekst i produktiviteten gir høye lønnstillegg økte kostnader for bedriftene. Det kan bidra til å holde prisveksten oppe også fremover.

Plansje: Trolig vil styringsrenten holdes i ro en god stund

For å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, tror vi det vil bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss. De siste månedene har prisveksten vært litt lavere enn ventet. Samtidig ser det ut til at det går litt bedre i økonomien enn vi så for oss i mars, og lønningene ser ut til å stige raskere. Begge deler vil bidra til at det kan ta lengre tid å få prisveksten tilbake til målet. Dersom renten settes ned for tidlig, kan prisveksten bli liggende over målet for lenge.

Går det som vi nå tror, holder vi renten på 4,5 prosent ut året, før vi kan begynne å sette den gradvis ned. Mot slutten av prognoseperioden vil renten være nær det vi nå vurderer som et normalt leie for styringsrenten et stykke frem i tid. Boliglånsrenten anslås å avta til noe over 4 prosent. Selv om det er stor usikkerhet forbundet med hva som vil være et normalt rentenivå i fremtiden, må vi altså være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivåene vi har vært vant til det siste tiåret.

Plansje: Prisveksten vil avta og ledigheten øke noe

Med den renteutviklingen vi nå ser for oss venter vi at prisveksten vil avta videre og nærme seg 2 prosent mot slutten av 2027. Veksten i norsk økonomi vil trolig ta seg litt opp i årene fremover, men vi venter at arbeidsledigheten vil øke noe. For noen deler av næringslivet, særlig byggenæringen, kan nedgangen fortsette en stund til før det snur.

Mange har fått strammere økonomi de siste årene, og for noen er det vanskelig å få endene til å møtes. Renteutgiftene vil fortsatt være høye, men vi venter at lønningene vil stige raskere enn prisene fremover. De fleste vil trolig få bedre råd, og gjelden vil bli lettere å bære.

Økonomien kan utvikle seg annerledes enn vi nå ser for oss, og da kan også renteutviklingen bli en annen. Renten er trolig høy nok til at prisveksten kommer tilbake til målet innen rimelig tid. Men vi kan ikke si det med sikkerhet. Dersom det blir mindre ledig kapasitet i økonomien eller kronen svekker seg, kan lønns- og prisveksten holde seg oppe lenger. Da kan det bli behov for å sette renten opp. Dersom arbeidsledigheten skulle øke mer enn ventet eller prisveksten avtar raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi nå ser for oss.

Prisveksten har kommet ned. Det er gledelig. Men vi må være forberedt på at den siste etappen kan ta tid. For å bevare troverdigheten til inflasjonsmålet, må vi gjøre jobben vår og sørge for at prisveksten kommer tilbake til 2 prosent. Det vil vi kunne høste gevinster av senere.

Publisert 20. juni 2024 10:30
Publisert 20. juni 2024 10:30