Norges Bank

Foredrag

Renten holdes uendret nå

Sentralbanksjef Ida Wolden Baches innledning på pressekonferanse om rentebeslutningen 19. januar 2023.

Figur 1: Renten holdes uendret nå

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig vedtatt å holde styringsrenten uendret på 2,75 prosent.

Norges Bank har som oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb og til en stabil økonomisk utvikling.

Prisstabilitet er viktig for at økonomien skal fungere godt. Når prisene øker raskt og uventet, rammer det særlig dem som har lite å gå på. Å sikre lav og stabil inflasjon er det viktigste bidraget pengepolitikken kan gi for å fremme høy sysselsetting over tid.

Figur 2: Prisveksten er for høy

I løpet av fjoråret skjøt prisveksten fart både internasjonalt og i Norge, og siden i fjor vår har vi hevet renten raskt.

Målet med renteøkningene er å få prisveksten ned. Samtidig vil vi unngå at vi bremser veksten i økonomien mer enn det som er nødvendig for å få bukt med inflasjonen.

Inflasjonen er nå om lag 6 prosent og klart over inflasjonsmålet. Den årlige veksten i konsumprisindeksen har avtatt noe fra de svært høye nivåene i høst, men ser vi bort fra energiprisene, har inflasjonen vært nokså stabil de siste månedene. Prisutviklingen har vært i tråd med hva vi ventet da vi la frem prognoser i desember.  

Figur 3: Arbeidsledigheten har holdt seg lav

Aktiviteten i norsk økonomi er høy, og arbeidsledigheten er fremdeles svært lav. Samtidig svekker høy prisvekst og økte renter husholdningenes kjøpekraft, og mange bedrifter venter fall i aktiviteten fremover.

Slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil det være behov for å øke renten noe videre for å bringe inflasjonen ned mot målet.

Arbeidsmarkedet ser ut til å ha vært litt strammere enn vi anslo i desember. Fortsatt høyt press i norsk økonomi kan bidra til å holde prisveksten oppe. Det kunne tilsi å øke renten på dette møtet.

På den annen side er det utsikter til at energiprisene blir lavere fremover enn vi så for oss i desember, og det er tegn til at prisveksten har nådd toppen i flere av landene vi handler med. Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen. Derfor valgte vi å holde renten uendret på dette møtet.

Figur 4: Trolig hever vi renten videre i mars

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Det er større usikkerhet om utsiktene enn normalt, men mest sannsynlig hever vi renten i mars. Da legger vi også frem årets første pengepolitiske rapport med nye prognoser for norsk økonomi.

Komiteen har også fattet beslutning om motsyklisk kapitalbuffer og enstemmig vedtatt å opprettholde kravet på 2,5 prosent med virkning fra 31. mars 2023.

Presentasjon på pressekonferanse 19. januar 2023 (pdf)

Publisert 19. januar 2023 10:30
Publisert 19. januar 2023 10:30