Norges Bank

Årstalen Figur 10

Merknad: Figuren viser tolvmånedersveksten i konsumprisene (KPI) for Norge og de 11 landene i euro-området. KPI-tallene for euro-landene er et veid gjennomsnitt av de nasjonale KPI-tallene. Vektene som er benyttet er BNP-vekter for 1998 fra IMF. BNP-vektene er korrigert for forskjeller i kjøpekraft, på grunnlag av IMF's PPP-indekser for BNP.

Publisert 15. desember 2004 10:58