Norges Bank

Brev

Høringssvar - forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto

Norges Banks brev av 29. mai 2024 til Finansdepartementet.

Vi viser til brev fra Finansdepartementet av 25.03.2024 om forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto. Norges Bank stiller seg positive til forslagene, men har enkelte merknader.

Finansdepartementet foreslår blant annet at forskuddstrekk skal betales til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetaling. Flere terminer og jevnere fordeling av innbetalingene til staten vil bidra til mindre svingninger i banksystemets strukturelle likviditet1. Det er positivt for Norges Banks likviditetsstyring. Forslaget vil samtidig innebære at mønsteret for innbetaling av forskuddstrekk fra og med januar 2025 vil være mindre regelmessig og ukjent på forhånd. Med dagens ordning kjenner Norges Bank på forhånd til dato for innbetaling, og kan planlegge markedsoperasjoner i henhold til dette. Med ny ordning vil mønsteret avhenge av dato for lønnsutbetaling. Det kan bidra til økt usikkerhet i Norges Banks prognose for strukturell likviditet og om tilhørende markedsoperasjoner i starten av 2025. Det kan bidra til økt usikkerhet hos markedsaktørene i pengemarkedet og kunne skape unødige svingninger i pengemarkedsrentene. 

For å få informasjon om nytt mønster for innbetaling av forskuddstrekk, foreslår Norges Bank at den foreslåtte endringen i a-meldingen gjøres gjeldende allerede fra september 2024 fremfor i januar 2025 slik det er foreslått. Det vil kunne gi informasjon om nytt mønster for innbetaling noe tid i forkant av omleggingen og redusere usikkerheten i prognosen for strukturell likviditet i begynnelsen av 2025.

Med hilsen

Gaute Langeland
Avdelingsdirektør

Ketil Johan Rakkestad
Direktør 

 

1 På den annen side medfører endringen at innbetalingen av forskuddstrekk også vil gjennomføres i måneder hvor innbetalinger av petroleumsskatt og merverdiavgift forfaller til betaling. Det kan bidra til økte svingninger i strukturell likviditet i disse månedene. Finansdepartementet sendte 29.04.2024 på høring forslag om å øke antall terminer for innbetaling av petroleumsskatt. Dersom forslaget gjennomføres, bidrar det til å dempe denne effekten.

Publisert 31. mai 2024 13:35