Norges Bank

Brev

Høringsuttalelse om forslag til endringer i offentleglova, offentlegforskrifta og arkivforskrifta

Norges Banks brev av 22. juni 2023 til Justis- og beredskapsdepartementet.

Det vises til høringsbrev og -notat fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) datert 31. mars i år. Det foreslås å gjøre endringer i offentleglova (offl.) § 14 første ledd, slik at journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas fra offentlighet. Det samme skal gjelde henvisninger til organinterne dokumenter i sammenstillinger utarbeidet etter offl. § 9. Videre foreslås det endringer i offentlegforskrifta § 6 og arkivforskrifta § 10 som klargjør at organinterne dokumenter kan journalføres uten at opplysninger om disse blir publisert i den offentlige journalen som er tilgjengelig på Internett gjennom eInnsyn eller på annen måte.

Norges Bank støtter forslaget til lov- og forskriftsendringer. Banken er ikke omfattet av offentlegforskrifta § 6 om tilgjengeliggjøring av journalar på Internett, og legger til grunn at dette ikke vil bli endret når bestemmelsen trer i kraft. Dermed vil det fortsatt være opp til banken selv å avgjøre i hvilken utstrekning organinterne dokumenter skal journalføres, jf. § 9 første ledd tredje punktum i forskrift om offentlege arkiv. Heller ikke dette vil bli endret med de foreslåtte lov- og forskriftsendringene. Arkivplikten etter § 14 i samme forskrift innebærer at en rekke organinterne dokumenter er arkivpliktige, selv om de ikke er journalføringspliktige. I praksis blir arkivplikten ivaretatt ved at de aktuelle dokumentene journalføres. Banken er enig i departementets vurderinger.

Med hilsen

Ingrid Rogne
Fung. leder NBA Legal

Helge Syrstad
Spesialrådgiver

Publisert 6. juli 2023 11:35