Norges Bank

Brev

Norges Banks høringssvar – NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Norges Banks brev av 13. april 2023 til Finansdepartementet.

Norges Bank viser til høringsbrev av 19. desember 2022 der Finansdepartementet ber om innspill til skatteutvalgets utredning NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem.

Utvalget mener det norske skatte- og avgiftssystemet i hovedsak fungerer godt, men fremmer flere forslag blant annet med sikte på å øke verdiskapingen, sikre statens inntekter over tid og bidra til jevnere fordeling. Utvalget peker på at skattesystemet er bygd på prinsippene om brede skattegrunnlag og likebehandling av næringer, virksomhetsformer og investeringer. Norges Bank mener et skattesystem bygd på disse prinsippene også bidrar til velfungerende finansmarkeder og finansiell stabilitet. Norges Bank gir nedenfor noen vurderinger av boligbeskatning ut fra hensynet til finansiell stabilitet, som kan inngå i en helhetlig vurdering.

Bolig er i dagens skattesystem gunstig beskattet sammenlignet med andre investeringer. Utvalget peker på at husholdningene får skattefradrag for renteutgifter på boliglån, men beskattes ikke for fordelen av å bo i egen bolig. Utvalget foreslår å fjerne denne asymmetrien ved å skattlegge fordelen av å bo i egen bolig. Subsidiært foreslår utvalget å fjerne rentefradraget for boliglån.

Fordelaktig beskatning av egen bolig har bidratt til at mange eier sin egen bolig i Norge, men har også bidratt til høy gjeld i mange husholdninger. Norges Bank anser høy gjeld i mange husholdninger som den viktigste sårbarheten i det norske finansielle systemet.

Norges Bank støtter å redusere asymmetrien som følger av dagens fordelaktige beskatning av egen bolig. Det vil dempe insentivene til å ta opp mye gjeld på egen bolig. Skatteendringene kan bidra til å redusere gjeld og boligpriser og dermed dempe sårbarheten i det finansielle systemet. 

Skatteendringene kan bidra til at flere ønsker å redusere sitt boligkonsum. Boligtilpasning er lite fleksibel på kort sikt, og det tilsier at husholdningene bør gis tid til å tilpasse seg endringer i boligbeskatningen. Gradvis innfasing av endringene i boligbeskatningen vil bidra til å dempe utslagene på kort sikt i boligmarkedet og i husholdningenes øvrige tilpasninger.

 

Med hilsen

Pål Longva
Visesentralbanksjef

Torbjørn Hægeland
Avdelingsdirektør

Publisert 14. april 2023 10:20