Norges Bank

Brev

Høring - Amortisert kost for pensjonsleverandører

Norges Banks brev av 25. mai 2022 til Finansdepartementet.

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert 29. mars 2022 om pensjonsleverandørenes anvendelse av amortisert kost.

Ifølge høringsbrevet har Finansdepartementet bedt Finanstilsynet vurdere om adgangen til fortsatt bruk av amortisert kost i kunderegnskapene vil kreve regelendringer i lys av at regnskapsreglene for finansielle eiendeler endres fra 1. januar 2023 i forbindelse med innføringen av IFRS 9 I høringsnotatet utarbeidet av Finanstilsynet redegjøres det for tre alternativer med ulike kombinasjoner av begrenset og utvidet amortisert kost i henholdsvis kunderegnskapet og selskapsregnskapet. Begrenset amortisert benyttes for reglene i IFRS 9 og utvidet amortisert kost benyttes for en utvidet adgang til å benytte amortisert kost etter reglene i IFRS 9. I høringsnotatet anbefales det ikke et bestemt alternativ.

Adgangen til å benytte amortisert kost til verdivurdering av obligasjoner og andre utlån i kollektivporteføljen var tema i høring datert 6. januar 2020 om garanterte pensjons-produkter. Norges Banks høringssvar omtalte blant annet at tidspunktet for endring av verdimålingsprinsipp bør velges med omhu og at endring i verdimålingsprinsipp kan tillempes med overgangsordninger. Finansdepartementet besluttet i 2020 å ikke fjerne adgangen til verdivurdering til amortisert kost.

I høringsbrevet fra Finansdepartementet forutsettes det at adgangen til verdivurdering til amortisert kost i kunderegnskapet videreføres. Dersom det likevel velges et alternativ med betydelig endring i verdimålingsprinsipp, som i høringsnotatets alternativ 1, bør konsekvensene for kunder, pensjonsleverandører og markedet for rentepapirer utredes nærmere.   

 

Med hilsen

 

Sindre Weme
Direktør   

Kjell Bjørn Nordal
Spesialrådgiver

Publisert 27. mai 2022 11:00